Skip to content
Webpack 4 boilerplate with ES6 & SASS
JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE
source
.gitignore
README.md
index.html
package-lock.json
package.json
webpack.config.js
yarn.lock

README.md

Webpack boilerplate s podporou SASS a ES6

  • Webpack 4
  • Kompilace SASS do CSS včetně minifikace, načítání fontů, SVG, JPG a PNG obrázků
  • Kompilace ES6 modulů do ES5

Naklonování a instalace závislostí

  1. Naklonovat repo git clone git@github.com:PilulkaDistribuce/webpack-boilerplate-es6-sass.git && cd webpack-boilerplate-es6-sass
  2. Nainstalovat závislosti npm install nebo yarn install

Použití

Příkaz:

  • npm run dev spouští kompilaci SASS do CSS a ES6 do ES5 do vývojového prostředí (zapisuje sourcemapy, ignoruje se minifikace)
  • npm run build spouští kompilaci SASS do CSS a ES6 do ES5 do produkčního prostředí
  • npm run js nebo npm run css spouštít kompilaci SCSS nebo JS
  • npm run css:myconponent nebo npm run js:app spouštít kompilaci specifikovaných modulů v souboru webpack.config.js
You can’t perform that action at this time.