Next generation pisi farm system
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
client
farm
README.md

README.md

pisi-farm

Next generation pisi farm system

 • [Abstract] (#abstract)
 • [Requirements] (#requirements)
 • [Installation] (#installation)
  • [Virtualenv] (#virtualenv)
  • [Flask] (#flask)
  • [Database] (#database)
  • [lxml] (#lxml)

 • [Özet] (#Özet)
 • [Gereksinimler] (#gereksinimler)
 • [Kurulum] (#kurulum)
  • [Virtualenv Sanal ortamı] (#virtualenv-sanal-ortamı)
  • [Flask Kurulumu] (#flask-kurulumu)

Abstract

Current farm system that builds the packages for the PisiLinux distribution have some shortcomings. This new approach will provide us more functionality, like allowing volunteers to compile individual packages on their own systems in a chrooted environment, or in a docker container.

Whole system will triggered by a github web hook. The details of the commit will be parsed, and modified packages will be added to the compile queue. An application running on the volunteers' computers will take the package name and the docker image name associated with that github repository and branch. That docker image will be pulled, and the package will be compiled inside that docker image. Results of this operations (log files and if successful, binary package files) will be uploaded to the web server.

Requirements

 • virtualenv
 • Flask
 • SqlAlchemy
 • Database ( Sqlite, mysql or postgresql)
 • lxml

Installation

Installation requires the installation of some python modules. These python modules are not in pisi repository, so the first step is the
installation of python-setuptools

$ sudo pisi it python-setuptools

Virtualenv

Virtualenv enables side-by-side installations of Python, for each project.

$ sudo easy_install virtualenv

Then we can create our environment inside a directory:

$ mkdir pisifarm
$ cd pisifarm
$ virtualenv venv
New python executable in venv/bin/python
Installing setuptools, pip...done.

To activate this virtual environment:

$ source venv/bin/activate
(venv)ilker@pisi pisifarm $ 

Notice the change in the prompt. This shows that we are now in the virtual environment.

Flask

Inside the virtual environment, we can continue installing the other required modules:

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask
You are using pip version 6.1.1, however version 7.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting flask
  Using cached Flask-0.10.1.tar.gz
Collecting Werkzeug>=0.7 (from flask)
  Using cached Werkzeug-0.10.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting Jinja2>=2.4 (from flask)
  Using cached Jinja2-2.7.3.tar.gz
Collecting itsdangerous>=0.21 (from flask)
  Using cached itsdangerous-0.24.tar.gz
Collecting markupsafe (from Jinja2>=2.4->flask)
  Using cached MarkupSafe-0.23.tar.gz
Installing collected packages: Werkzeug, markupsafe, Jinja2, itsdangerous, flask
  Running setup.py install for markupsafe
  Running setup.py install for Jinja2
  Running setup.py install for itsdangerous
  Running setup.py install for flask
  Successfully installed Jinja2-2.7.3 Werkzeug-0.10.4 flask-0.10.1 itsdangerous-0.24 markupsafe-0.23
(venv)ilker@pisi pisifarm $

We also need more packages related with flask:

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-login
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-mail
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-whooshalchemy
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-wtf
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-babel

SQLAlchemy

SQLAlchemy

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-sqlalchemy

Database

We will use sqlite for simplicity, real system is using postgresql.

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install pysqlite

For postgresql:

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install psycopg2

For mysql:

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install MySQL-python 

lxml

lxml was used for parsing the pisi-index.xml files. lxml python package requires libxml2-devel package:

(venv)ilker@pisi pisifarm $ sudo pisi it libxml2-devel libxslt-devel
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install lxml 

Özet

Halihazırda kullanılan pisi paketlerini derleme sisteminin bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Tasarlanan yeni yaklaşım, bize daha fazla esneklik sağlayacak, ve halen kullanılan sistemin eksikliklerini de kapatacaktır. Örneğin, yeni sistemde, gönüllü kullanıcılar derlenmek üzere bekleyen paketleri kendi sistemlerinde bir docker imajı içinde derleyebileceklerdir.

Tüm sistem, github commit işlemi ile tetiklenecektir. Commit işlemi bilgileri parse edilecek, o commit işlemi ile değişikliğe uğramış paketler tespit edilerek, derleme kuyruğuna alınacaklardır. Son kullanıcılarda çalışan bir uygulama, derleme kuyruğunu sürekli olarak kontrol ederek, kuyruğa eklenmiş olan paketlerin derlenmesi işlemini o repository ve branch icin belirlenmiş olan docker imajı içinde başlatacaktır. Derleme işlemi sonucunda ortaya çıkacak olan log ve pisi dosyaları merkezde bulunan sunucuya dosya upload işlemi ile gonderilecektir.

Gereksinimler

 • virtualenv
 • Flask
 • SqlAlchemy
 • Database ( Sqlite, mysql veya postgresql)
 • lxml

Kurulum

Kurulum için bazı python modüllerinin kurulması gerekmektedir. Bu modüller pisi deposunda da bulunmadıkları için, önce python-setuptools paketi kurulacaktır:

$ sudo pisi it python-setuptools

Virtualenv Sanal ortamı

Virtualenv ile, her bir proje için gerekli olacak python modülleri, gerçek sisteme kurulmasına gerek kalmadan, bir dizin altına kurulup kullanılabilmektedir:

$ sudo easy_install virtualenv

Virtualenv uygulaması kurulduktan sonra, kendi uygulamamızın bulunacağı dizini hazırlarız:

$ mkdir pisifarm
$ cd pisifarm
$ virtualenv venv
New python executable in venv/bin/python
Installing setuptools, pip...done.

Sanal ortama geçiş yapmak için:

$ source venv/bin/activate
(venv)ilker@pisi pisifarm $ 

Burada promptun nasıl değiştiğine dikkat edin. Böylece sanal ortamın içinde olduğunuzu anlayabilirsiniz. Bu aşamada, python, easy_install, pip gibi komutları kullandığınzda, gerçek sisteme değil, venv dizini altına modüller kurulacaktır.

Flask Kurulumu

Sanal ortam içinde uygulamamız için gerekli olan diğer modülleri de yükleriz.

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask
You are using pip version 6.1.1, however version 7.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Collecting flask
  Using cached Flask-0.10.1.tar.gz
Collecting Werkzeug>=0.7 (from flask)
  Using cached Werkzeug-0.10.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting Jinja2>=2.4 (from flask)
  Using cached Jinja2-2.7.3.tar.gz
Collecting itsdangerous>=0.21 (from flask)
  Using cached itsdangerous-0.24.tar.gz
Collecting markupsafe (from Jinja2>=2.4->flask)
  Using cached MarkupSafe-0.23.tar.gz
Installing collected packages: Werkzeug, markupsafe, Jinja2, itsdangerous, flask
  Running setup.py install for markupsafe
  Running setup.py install for Jinja2
  Running setup.py install for itsdangerous
  Running setup.py install for flask
  Successfully installed Jinja2-2.7.3 Werkzeug-0.10.4 flask-0.10.1 itsdangerous-0.24 markupsafe-0.23
(venv)ilker@pisi pisifarm $

Flask kullanabilmek için aşağıdaki paketler de gerekecektir:

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-login
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-mail
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-whooshalchemy
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-wtf
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-babel
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install flask-sqlalchemy

Veritabanı

Test ortamında kolaylık olması için sqlite kullanacağız, ancak gerçek sistemde postgresql kullanılacaktır.

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install pysqlite

Postgresql için:

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install psycopg2

Mysql için:

(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install MySQL-python 

lxml Kurulumu

lxml paketi, pisi-index.xml dosyasını okumak için kullanılmıştır. Bu paketin kurulumu için, libxml2-devel ve libxslt-devel paketlerinin de sistemde kurulu olması gerekmektedir:

(venv)ilker@pisi pisifarm $ sudo pisi it libxml2-devel libxslt-devel
(venv)ilker@pisi pisifarm $ pip install lxml