Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - Language_- update language Mongolian (Cyrillic, Mongolia) -…
Browse files Browse the repository at this point in the history
… Монгол хэл (Монгол улс) language (mn_MN) Thanks to Ulzii

git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@22336 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Apr 23, 2013
1 parent bc9bb25 commit 0c1f113
Showing 1 changed file with 5 additions and 5 deletions.
10 changes: 5 additions & 5 deletions language/mn_MN/about.html
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,15 +2,15 @@

<p>Piwigo - энэ бол гэрэл зургын вэб галерей бүтээхэд зориулсан программ
бөгөөд идэвхтэй хэрэглэгчид болон программ хөгжүүлэгчдийн хамтын бүтээл юм.
Төрөл бүрийн нэмэлт өргөтөлүүд нь Piwigo-г илүү уян хатан, олон төрлийн өөрчлөлт хийх боломжийг олгодог.
Төрөл бүрийн нэмэлт өргөтгөлүүд нь Piwigo-г илүү уян хатан, олон төрлийн өөрчлөлт хийх боломжийг олгодог.
Piwigo-н хамгийн гол үнэ цэнэ нь нээлттэй эх кодтой, үнэгүй программ гэдэгтээ байдаг билээ.</p>

<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Piwigo-н вэб сайт</a></p>

<p> Монгол хэл уруу орчуулж хувь нэмэрээ оруулсан хүмүүс (цагаан толгойн дарааллаар):

<ul>
<li> <a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18974">Ulzii</ a> </ li>
<ul>
<li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18974">Ulzii</a></li>

</ ul>
Орчуулга хийж хувь нэмэрээ оруулсан хүн бүхэнд талархал илэрхийлье! </ P>
</ul>
Орчуулга хийж хувь нэмэрээ оруулсан хүн бүхэнд талархал илэрхийлье!</p>

0 comments on commit 0c1f113

Please sign in to comment.