Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - language - update PL (Polish - Polski) Thanks to kuba - fea…
Browse files Browse the repository at this point in the history
…ture:2320

git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@12184 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Sep 19, 2011
1 parent 98a5d0c commit 1a43c1d
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 37 additions and 1 deletion.
1 change: 1 addition & 0 deletions language/pl_PL/about.html
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,6 +7,7 @@
<p>Polskie tłumaczenie Piwigo jest utrzymywane przez (w kolejności alfabetycznej):
<ul>
<li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=5244">emcek</a></li>
<li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=4657">kuba</a></li>
<li><a href="http://pl.piwigo.org/forum/profile.php?id=4624">voyteckst</a></li>
</ul>
.... podziękowania dla nich</p>
Expand Down
35 changes: 34 additions & 1 deletion language/pl_PL/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -825,5 +825,38 @@
$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Niektóre tematy i rozszerzenia mogą nie być jeszcze dostępne.';
$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Możesz aktualizować bezpośrednio do Piwigo %s, bez potrzeby wcześniejszej aktualizacji do wersji %s (zalecane).';
$lang['Save Template Directory'] = 'Zachowaj katalog szablonów';

$lang['Dump Database'] = 'Zrzut Bazy Danych';
$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Dołącz informacje o historii (Uwaga: limit pamięci serwera może zostać przekroczony)';
$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Błąd zapisu nowego katalogu lokalnego.';
$lang['Unable to send template directory.'] = 'Błąd wysyłania katalogu szablonów.';
$lang['Unable to dump database.'] = 'Błąd zrzucania bazy danych.';
$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Niektóre rozszerzenia posiadają aktualizacje.';
$lang['Ignore All'] = 'Ignoruj wszystko';
$lang['Crop'] = 'Przytnij';
$lang['Width'] = 'Szerokość';
$lang['Height'] = 'Wysokość';
$lang['Follow Orientation'] = 'Zgodnie z orientacją';
$lang['If you want to regenerate thumbnails, please go to the <a href="%s">Batch Manager</a>.'] = 'Jeśli chcesz odświeżyć miniatury - przejdź do <a href="%s">Menadżera Wsadowego</a>.';
$lang['Graphics Library'] = 'Biblioteki Graficzne';
$lang['... or '] = '... lub ';
$lang['Create'] = 'Utwórz';
$lang['Start Upload'] = 'Rozpocznij wysyłanie';
$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Używasz trybu Flash. Problem? Spróbuj <a href="%s">interfejsu przeglądarkowego</a>.';
$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Używasz trybu przeglądarki. Wypróbuj <a href="%s">trybu Flash</a>.';
$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksymalny rozmiar pliku: %sB.';
$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dostępne typy plików: %s.';
$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Przybliżona maksymalna rozdzielczość: %dM pikseli (tj. %dx%d pikseli).';
$lang['Manage Permissions'] = 'Zarządzaj uprawnieniami';
$lang['Photo %s of %s'] = 'Zdjęcie %s z %s';
$lang['show details'] = 'pokaż szczegóły';
$lang['hide details'] = 'ukryj szczegóły';
$lang['Merge tags'] = 'Połącz tagi';
$lang['Select the destination tag'] = 'Wybierz tag docelowy';
$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ten tag zostanie usunięty)';
$lang['Confirm merge'] = 'Zatwierdź łączenie';
$lang['Merge selected tags'] = 'Połącz wybrane tagi';
$lang['No destination tag selected'] = 'Nie wybrano taga docelowego';
$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tagi <em>%s</em> połączono w tag <em>%s</em>';
$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Wybierz co najmniej dwa tagi do łączenia';
$lang['Select an album'] = 'Wybierz album';
?>
2 changes: 2 additions & 0 deletions language/pl_PL/common.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -375,4 +375,6 @@
$lang['Change my password'] = 'Zmień moje hasło';
$lang['Enter your new password below.'] = 'Wpisz poniżej swoje nowe hasło.';
$lang['Reset Password'] = 'Resetuj hasło';
$lang['EXIF Metadata'] = 'Metadane EXIF';
$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadane IPTC';
?>

0 comments on commit 1a43c1d

Please sign in to comment.