Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - language - update vi_VN thanks to Em Ku
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@9611 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Mar 11, 2011
1 parent b4735ea commit 3902e58
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 10 additions and 5 deletions.
8 changes: 8 additions & 0 deletions language/vi_VN/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -770,5 +770,13 @@
$lang['Week starts on'] = 'Tuần lễ bắt đầu vào';
$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Bạn có %d thẻ riêng lẽ: %s.';
$lang['Remove from caddie'] = 'Bỏ ra khỏi caddie';
$lang['Themes which need upgrade'] = 'Giao diện cần bản nâng cấp';
$lang['Languages which need upgrade'] = 'Ngôn ngữ cần nâng cấp';
$lang['All themes are up to date.'] = 'Tất cả giao diện đều được cập nhật.';
$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tất cả plugins đều được cập nhật.';
$lang['All languages are up to date.'] = 'Tất cả ngôn ngữ đều được cập nhật.';
$lang['Visit theme site'] = 'Đến trang web của giao diện';
$lang['Visit language site'] = 'Đến trang web của của ngôn ngữ';
$lang['New Version'] = 'Phiên bản Mới';

?>
7 changes: 2 additions & 5 deletions language/vi_VN/upgrade.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -31,15 +31,12 @@
$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Chạy chế độ kiểm tra bảo trì trong mục [Administration>Tools>Maintenance] trong trường hợp bạn gặp lỗi.';
$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Chỉ có Quản trị mới có thể nâng cấp: vui lòng đăng nhập trước.';
$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Bạn không có đủ quyền hạn để có thể nâng cấp hệ thống';

// Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php
$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Tất cả các đề mục con của những đề mục riêng đều được gán thuộc tính riêng tư.';
$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Sự cho phép người dùng và nhóm người dùng đã được xóa bỏ.';
$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Chỉ có hình thu nhỏ đứng trước và địa chỉ email của webmaster mới được lưu lại từ cấu hình của phiên bản cũ.';

//For version 2.1.0
$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Trang này này nhằm mục đích nâng cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản Piwigo cũ của bạn lên phiên bản mới. Phần hỗ trợ nâng cấp hiểu rằng bạn đang sử dụng <strong>phiên bản %s</strong> (hoặc tương đương).';

$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Nhằm đề phòng, những plugins sau đây đã bị vô hiệu hóa. Bạn phải kiểm tra bản nâng cấp của plugin trước khi kích hoạt lại chúng:';
$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'Trong <i>%s</i>, trước <b>?></b>, chèn vào:';
$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Như một biện pháp dự phòng lỗi, giao diện sau đây đã bị vô hiệu hóa. Bạn phải kiểm tra bản nâng cấp giao diện trước khi kích hoạt lại:';

?>

0 comments on commit 3902e58

Please sign in to comment.