Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - update vi_VN thanks to Em Ku
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@8785 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Jan 20, 2011
1 parent 6072d90 commit 4b0d9ea
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 39 additions and 4 deletions.
39 changes: 39 additions & 0 deletions language/vi_VN/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -730,5 +730,44 @@
$lang['File upload stopped by extension'] = 'Quá trình gởi tệp tin đã dừng lại bởi phần mở rộng của tệp tin';
$lang['Unknown upload error'] = 'Lỗi gởi hình không xác định được';
$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Có lỗi ở tệp tin "%s" : %s';
$lang['automatic order'] = 'sắp xếp tự động';
$lang['manual order'] = 'sắp xếp thủ công';
$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums đã được phân loại tự động';
$lang['Keep high definition'] = 'Giữ nguyên định dạng cao';
$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Chiều rộng lớn nhất của định dạng cao phải là số trong khoảng %d và %d';
$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Chiều cao lớn nhất của định dạng cao phải là số trong khoảng %d và %d';
$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Chất lượng ảnh của định dang cao phải là số trong khoảng %d và %d';
$lang['Batch Manager'] = 'Quản lý khối';
$lang['include child albums'] = 'bao gồm các albums con';
$lang['Selection'] = 'Lựa chọn';
$lang['Action'] = 'Thực thi';
$lang['Set author'] = 'Thiết lập tác giả';
$lang['Set title'] = 'Thiết lập tiêu đề';
$lang['Set creation date'] = 'Thiết lập ngày tháng khởi tạo';
$lang['Apply action'] = 'Xác nhận thay đổi';
$lang['on the %d selected photos'] = 'trên %d hình được chọn';
$lang['%d of %d photos selected'] = '%d trong %d hình được chọn';
$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Không có hình nào được chọn, có %d hình trong bộ hiện tại';
$lang['All %d photos are selected'] = 'Tất cả %d hình đều được chọn';
$lang['remove this filter'] = 'bỏ bộ lọc này';
$lang['predefined filter'] = 'xác định trước bộ lọc';
$lang['last import'] = 'lần nhập hình cuối';
$lang['with no virtual album'] = 'với không album nào';
$lang['duplicates'] = 'trùng';
$lang['Add a filter'] = 'thêm bộ lọc';
$lang['Remove all filters'] = 'Bỏ tất cả các bộ lọc';
$lang['Refresh photo set'] = 'Cập nhật bộ hình';
$lang['The whole page'] = 'Nguyên cả trang';
$lang['The whole set'] = 'Nguyên cả bộ';
$lang['No photo in the current set.'] = 'Không có hình nào trong bộ hiện tại.';
$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Không có hình nào được chọn, không tác vụ nào được thực hiện.';
$lang['Choose an action'] = 'Chọn một tác vụ';
$lang['remove author'] = 'bỏ tác giả';
$lang['Type here the author name'] = 'Nhập tên tác giả vào đây';
$lang['remove title'] = 'bỏ tiêu đề';
$lang['Type here the title'] = 'Nhập tiêu đề vào đây';
$lang['remove creation date'] = 'bỏ ngày tháng khởi tạo';
$lang['with no album'] = 'với không album hình nào';
$lang['with no tag'] = 'với không thẻ nào';

?>
4 changes: 0 additions & 4 deletions language/vi_VN/common.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -304,10 +304,7 @@
$lang['Admin: %s'] = 'Quản trị: %s';
$lang['Registration of %s'] = 'Mục đăng ký của %s';
$lang['Album: %s'] = 'Đề mục: %s';
$lang['Picture uploaded by %s'] = 'Hình được gởi bởi %s';
// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Status xấu đối với thành viên đăng thuộc nhóm "khách", sử dụng status mặc định. Thông báo ngay cho Quản trị';
// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (2.0)
$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Quản trị viên và thành viên đặc biệt không thể sử dụng cách này';
$lang['this email address is already in use'] = 'đã có thành viên sử dụng địa chỉ email này';
$lang['Album results for'] = 'Kết quả đề mục cho';
Expand All @@ -334,7 +331,6 @@
$lang['letters'] = 'ký tự';
$lang['cloud'] = 'mây';
$lang['Reset to default values'] = 'Thiết lập lại giá trị mặc định';
// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1)
$lang['delete all photos from your favorites'] = 'xoá tất cả hình từ danh sách ưa thích';
$lang['Sent by'] = 'Được gởi bởi';
$lang['Are you sure?'] = 'Bạn có chắc không?';
Expand Down

0 comments on commit 4b0d9ea

Please sign in to comment.