Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - language - update ca_ES (Catalan) thanks to josep.torne - f…
Browse files Browse the repository at this point in the history
…eature:2320

git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@12182 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Sep 19, 2011
1 parent 536e13d commit 511b1e7
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 26 additions and 3 deletions.
2 changes: 2 additions & 0 deletions language/ca_ES/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -800,4 +800,6 @@
$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: AQUEST CONNECTOR MANCA PERÒ ESTÀ INSTAL·LAT! DESISNTAL·LAR-LO ARA.';
$lang['display'] = 'visualitzar';
$lang['Learn more'] = 'Apreneu-ne més';
$lang['Rate'] = 'Velocitat';
$lang['Average rate'] = 'Velocitat mitjana';
?>
27 changes: 24 additions & 3 deletions language/ca_ES/common.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -35,7 +35,6 @@
$lang_info['code'] = 'ca';
$lang_info['zero_plural'] = true;

$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (valorada %d vegades)';
$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
$lang['%d album updated'] = '%d categoria actualitzada';
$lang['%d albums updated'] = '%d categories actualitzades';
Expand All @@ -56,7 +55,6 @@
$lang['Any tag'] = 'Qualsevol etiqueta';
$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenys s\'ha de satisfer una regla de la llista .';
$lang['At least one tag must match'] = 'Almenys ha de coincidir una etiqueta';
$lang['Average rate'] = 'Velocitat mitjana';
$lang['Albums'] = 'Categories';
$lang['Album'] = 'Categoria';
$lang['Close this window'] = 'Tanca aquesta finestra';
Expand Down Expand Up @@ -100,7 +98,6 @@
$lang['Profile'] = 'Perfil';
$lang['Quick connect'] = 'Connexió ràpida';
$lang['RSS feed'] = 'Canal RSS';
$lang['Rate'] = 'Velocitat';
$lang['Register'] = 'Registrar-se';
$lang['Registration'] = 'Registre';
$lang['Related tags'] = 'Etiquetes afins';
Expand Down Expand Up @@ -354,4 +351,28 @@
$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Aquest autor ha eliminat el comentari amb id %d';
$lang['validate this comment'] = 'valida aquest comentari';
$lang['html tags are not allowed in login'] = "les etiquetes html no són permeses en les dades d'inici de sessió";
$lang['%d rates'] = '%d valoracions';
$lang['Rating score'] = 'Resultat de valoració';
$lang['Enter a username or email address'] = 'Introdueix un nom d\'usuari o una adreça de correu';
$lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic invàlid';
$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès inicialitzar la contrasenya per aquest usuari';
$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té adreça de correu electrònic, la inicialització de la contrasenya no és possible';
$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que la contrasenya s\'inicialitzi pels següents comptes d\'usuari';
$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s';
$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Per inicialitzar la vostra contrasenya visiteu la següent adreça:';
$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.';
$lang['Password Reset'] = 'La contrasenya s\'ha inicialitzat';
$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Reviseu el vostre correu electrònic amb l\'enllaç de confirmació';
$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida';
$lang['The passwords do not match'] = 'La contrasenya no coincideix';
$lang['Your password has been reset'] = 'La teva contrasenya ha estat inicialitzada';
$lang['Return to home page'] = 'Tornar a la pàgina d\'inici';
$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Si us plau, introduïu el vostre nom d\'usuari o correu electrònic.';
$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebreu un enllaç via correu electrònic per a crear una nova contrasenya.';
$lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic';
$lang['Change my password'] = 'Canviar la meva contrasenya';
$lang['Enter your new password below.'] = 'Introduïu la vostra nova contrasenya a sota.';
$lang['Reset Password'] = 'Inicialitzar contrasenya';
$lang['EXIF Metadata'] = 'Metadada EXIF';
$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadada IPTC';
?>

0 comments on commit 511b1e7

Please sign in to comment.