Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - update sk_SK thanks to dodo
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@8514 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Jan 8, 2011
1 parent 7822a55 commit 546cd26
Showing 1 changed file with 9 additions and 5 deletions.
14 changes: 9 additions & 5 deletions language/sk_SK/help/help_misc.html
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,5 +1,9 @@
<p>Akonáhle ste vytvorili Vašu galériu, nastavte vlastnosti zobrazení v
<span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Konfigurácia &raquo;
Voľby </span>. <br>Každý novo zaregistrovaný používateľ bude mať tieto základné nastavenia po registrácii.</p>

<p>V prípade akýchkoľvek otázok navštívte Piwigo <a href="http://piwigo.org/forum">fórum</a>.</p>
<p>Akonáhle ste vytvorili Vašu galériu, môžete ju nakonfigurovať pre Vašich návštevníkov.
<ul>
<li>Predvolené zobrazenie ako chcete v <span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Konfigurácia &raquo; Možnosti</span> tab <span class="pwgScreen">Nastavenie návštevníka</span></li>
<li>Predvolený motív v <span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Konfigurácia &raquo; Motívy</span></li>
<li>Predvolený jazyk v <span class="pwgScreen">Administrácia &raquo; Konfigurácia &raquo; Jazyky</span></li>
</ul>
Štandardne každý nový používateľ bude mať tieto základné nastavenia po registrácii.
</p>
<p>Ak máte nejaké otázky, Piwigo komunita Vás rada privíta na <a href="http://piwigo.org/forum">jej fórume</a>.</p>

0 comments on commit 546cd26

Please sign in to comment.