Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - update sk_SK Thanks to dodo
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@8811 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Jan 20, 2011
1 parent cf825f8 commit 6dfde00
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 6 additions and 1 deletion.
6 changes: 6 additions & 0 deletions language/sk_SK/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -772,4 +772,10 @@
$lang['remove creation date'] = 'odstrániť dátum vytvorenia';
$lang['with no album'] = 'bez albumu';
$lang['with no tag'] = 'bez kľúčového slova';
$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotografie prepojené na nasledujúce albumy: %s';
$lang['Delete orphan tags'] = 'Vymazanie nepriradených kľúčových slov';
$lang['delete photo'] = 'vymazať fotografiu';
$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nepriradené kľúčové slová boli vymazané';
$lang['Week starts on'] = 'Týždenné spustenie';
$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d nepriradených kľúčových slov: %s.';
?>
1 change: 0 additions & 1 deletion language/sk_SK/common.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -310,7 +310,6 @@
$lang['Admin: %s'] = 'Administrátor: %s';
$lang['Registration of %s'] = 'Registrácia %s';
$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
$lang['Picture uploaded by %s'] = 'Fotografia nahraná %s';
$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Zlý stav pre používateľa "hosť", bude použitý východzí stav. Prosím informujte webmastra.';
$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrátor, webmaster a špeciálny používateľ nemôžu použiť túto metódu.';
$lang['this email address is already in use'] = 'táto e-mailová adresa je už používaná';
Expand Down

0 comments on commit 6dfde00

Please sign in to comment.