Skip to content
Permalink
Browse files
[trunk] add file help NL thanks to pauldaytona
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@5949 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Apr 24, 2010
1 parent d43543d commit 993c19c3403a304f6b962bcc30d5a632d7d140f0
Showing with 21 additions and 0 deletions.
  1. +21 −0 language/nl_NL/help/help_add_photos.html
@@ -0,0 +1,21 @@
<p>Verschillende manieren om fotos aan de gallerie toe te voegen:</p>

<ul>
<li><strong>Direct upload</strong> In je web browser is de makkelijkste mannier.
Het hangt van je webbrowser en web server af.
Om grote hoeveelheden foto's te uploaden, of als je een probleem hebt zijn er andere manieren!</li>
</ul>

<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">Ga naar Direct Upload </a></p>

<ul>
<li><strong>pLoader</strong> IS een desktop applicatie, die op je computer geïnstalleerd moet worden. Sleep &amp; fotos in het ploader venster , klik op <em>"Upload naar Piwigo"</em> and let pLoader do the job. You can find other desktop applications such as <strong>WinToPiwigo</strong> or the <strong>Digikam</strong> export plugin to Piwigo.</li>
</ul>

<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">Ga naar pLoader</a></p>

<ul>
<li><strong>FTP overdracht</strong> is de meest geschikte nainier om een grote hoeveelheid fotos toe te voegen met zo min mogelijk handelingen. Volg de aanwijzingen om je fotos voor te bereiden. De FTP manier is laat je precies de indeling van je fotos op de server bepalen.</li>
</ul>

<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">Ga naar FTP</a></p>

0 comments on commit 993c19c

Please sign in to comment.