Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - language - update nl_NL thanks to Kees Hessels
Browse files Browse the repository at this point in the history
git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@9618 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Mar 11, 2011
1 parent 6680a1e commit a43b0c3
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 9 additions and 0 deletions.
8 changes: 8 additions & 0 deletions language/nl_NL/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -772,4 +772,12 @@
$lang['Remove from caddie'] = 'Verwijder uit winkelwagen';
$lang['Week starts on'] = 'De week begint op';
$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'U heeft %d niet gebruikte labels: %s.';
$lang['Themes which need upgrade'] = 'Thema\'s die bijgewerkt moeten worden';
$lang['Languages which need upgrade'] = 'Talen die bijgewerkt moeten worden';
$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle thema\'s zijn bijgewerkt.';
$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle plugins zijn bijgewerkt.';
$lang['All languages are up to date.'] = 'Alle talen zijn bijgewerkt.';
$lang['Visit theme site'] = 'Bezoek de thema-webpagina';
$lang['Visit language site'] = 'Bezoek de talen-webpagina';
$lang['New Version'] = 'Nieuwe versie';
?>
1 change: 1 addition & 0 deletions language/nl_NL/upgrade.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -38,5 +38,6 @@
$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Gebruikers- en groepsrechten zijn verwijderd';
$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Alleen het voorvoegsel (prefix) van de mini-afbeelding en het email-adres van de webbeheerder zijn bewaard gebleven van de vorige configuratie';
$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In <i>%s</i>, voor <b>?></b>, voeg tussen:';
$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Als voorzorgsmaatregel zijn de volgende thema\'s gedeactiveerd. Controleer of er nieuwe versies van deze thema\'s bestaan, voordat u ze reactiveerd:';

?>

0 comments on commit a43b0c3

Please sign in to comment.