Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - language - update pl_PL - Polski - Polish Recovery in plugi…
Browse files Browse the repository at this point in the history
…n - feature:2320

git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@12311 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Oct 2, 2011
1 parent ec40695 commit b513fc1
Showing 1 changed file with 3 additions and 0 deletions.
3 changes: 3 additions & 0 deletions language/pl_PL/admin.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -861,4 +861,7 @@
$lang['Select an album'] = 'Wybierz album';
$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Piwigo stworzy domyślnie nową stronę z twoich zdjęć w jakości HD.';
$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Jeśli wersja HD jest niedostępna a bieżący rozmiar jest większy niż rozmiar zmiany, Piwigo przesunie zdjęcia jako HD i stworzy z nich pomniejszone wersje.';
$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Wystąpił błąd podczas aktualizacji.';
$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Wystąpił błąd podczas rozpokowywania. Sprawdź uprawnienia do plików w katalogu gdize jest zainstalowane piwigo.<br><a href="%s">Kliknij aby zobaczyć błędy</a>.';
$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nie może ściągnąć pliku aktualizacji z serwera';
?>

0 comments on commit b513fc1

Please sign in to comment.