Skip to content

Commit

Permalink
[trunk] - Language_- update language Mongolian (Cyrillic, Mongolia) -…
Browse files Browse the repository at this point in the history
… Монгол хэл (Монгол улс) language (mn_MN) Thanks to Ulzii

git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@22315 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
ddtddt committed Apr 20, 2013
1 parent ece56b8 commit c66d454
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 31 additions and 15 deletions.
16 changes: 16 additions & 0 deletions language/mn_MN/about.html
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
<p>Энэхүү гэрэл зургын галерей нь Piwigo дээр суурилсан болно.</p>

<p>Piwigo - энэ бол гэрэл зургын вэб галерей бүтээхэд зориулсан программ
бөгөөд идэвхтэй хэрэглэгчид болон программ хөгжүүлэгчдийн хамтын бүтээл юм.
Төрөл бүрийн нэмэлт өргөтөлүүд нь Piwigo-г илүү уян хатан, олон төрлийн өөрчлөлт хийх боломжийг олгодог.
Piwigo-н хамгийн гол үнэ цэнэ нь нээлттэй эх кодтой, үнэгүй программ гэдэгтээ байдаг билээ.</p>

<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Piwigo-н вэб сайт</a></p>

<p> Монгол хэл уруу орчуулж хувь нэмэрээ оруулсан хүмүүс (цагаан толгойн дарааллаар):

<ul>
<li> <a href="http://de.piwigo.org/forum/profile.php?id=18974">Ulzii</ a> </ li>

</ ul>
Орчуулга хийж хувь нэмэрээ оруулсан хүн бүхэнд талархал илэрхийлье! </ P>
30 changes: 15 additions & 15 deletions language/mn_MN/common.lang.php
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -44,26 +44,26 @@
$lang['%d new photos'] = '%d шинэ зурагнууд';
$lang['%d new user'] = '%d шинэ хэрэглэгч';
$lang['%d new users'] = '%d шинэ хэрэглэгч';
$lang['Date'] = 'Эхлэх огноо';
$lang['day'][0] = 'Бүтэн сайн';
$lang['Date'] = 'Огноо';
$lang['day'][0] = 'Ням';
$lang['day'][1] = 'Даваа';
$lang['day'][2] = 'Мягмар';
$lang['day'][3] = 'Лхагва';
$lang['day'][4] = 'Пүрэв';
$lang['day'][5] = 'Баасан';
$lang['day'][6] = 'Хагас сайн';
$lang['month'][10] = '10 сар';
$lang['month'][11] = '11 сар';
$lang['month'][12] = '12 сар';
$lang['month'][1] = '1 сар';
$lang['month'][2] = '2 сар';
$lang['month'][3] = '3 сар';
$lang['month'][4] = '4 сар';
$lang['month'][5] = '5 сар';
$lang['month'][6] = '6 сар';
$lang['month'][7] = '7 сар';
$lang['month'][8] = '8 сар';
$lang['month'][9] = '9 сар';
$lang['day'][6] = 'Бямба';
$lang['month'][10] = '10 сар';
$lang['month'][11] = '11 сар';
$lang['month'][12] = '12 сар';
$lang['month'][1] = '1 сар';
$lang['month'][2] = '2 сар';
$lang['month'][3] = '3 сар';
$lang['month'][4] = '4 сар';
$lang['month'][5] = '5 сар';
$lang['month'][6] = '6 сар';
$lang['month'][7] = '7 сар';
$lang['month'][8] = '8 сар';
$lang['month'][9] = '9 сар';
$lang['comment date'] = 'бичсэн огноогоор';
$lang['%d albums updated'] = '%d цомог шинэчлэгдлээ';
$lang['Creation date'] = 'Авсан огноо';
Expand Down

0 comments on commit c66d454

Please sign in to comment.