Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
…2#p118382

git-svn-id: http://piwigo.org/svn/trunk@8645 68402e56-0260-453c-a942-63ccdbb3a9ee
  • Loading branch information
voyteckst committed Jan 13, 2011
1 parent 7329b9b commit f03dcee
Showing 1 changed file with 9 additions and 4 deletions.
13 changes: 9 additions & 4 deletions language/pl_PL/help/help_misc.html
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,9 @@
<p>Jak tylko utworzysz galerię, zmień domyślne wyświetlanie w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfiguracja &raquo; Opcje &raquo; Guest Settings</span>. Jeżeli tak zrobisz każdy nowy użytkownik będzie miał taki sam domyślny wygląd stron galerii.</p>

<p>Jeżeli masz pytania, społeczność Piwigo zaprasza Cię na forum <a href="http://pl.piwigo.org/forum/"></a>.</p>

<p>Jak tylko utworzysz galerię, możesz dostosować ją dla odwiedzających
<ul>
<li>Domyślne wyswietlanie w zakładce <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfiguracja &raquo; Opcje</span> <span class="pwgScreen">Ustawienia dla gości</span></li>
<li>Domyślny temat w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfiguracja &raquo; Tematy</span></li>
<li>Domyślny język w <span class="pwgScreen">Administracja &raquo; Konfiguracja &raquo; Języki</span></li>
</ul>
Domyślnie, każdy nowy użytkownik otrzyma te ustawienia po rejestracji.
</p>
<p>Jeżeli masz pytania, społeczność Piwigo zaprasza Cię na swoje <a href="http://pl.piwigo.org/forum">forum</a>.</p>

0 comments on commit f03dcee

Please sign in to comment.