Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
aiy
README.md
car_test.py
drv8835.py
example_aiy.py
example_shiftr.py
iot.py
translate_german_with_iftt.py

README.md

IoT-apuri

IoT-apuri on kirjasto jolla saa helposti tehtyä ohjelmia jotka hyödyntävät Googlen Assistantia ääniohjaukseen, ja Shiftr.io:ta tiedonsiirtoon.

Asennus

Asenna MQTT-kirjasto ja googlen puhekirjastot:

sudo pip3 install paho-mqtt
sudo pip3 install SpeechRecognition
sudo pip3 install google-speech
sudo apt install libsox-fmt-mp3

Ohjelman pohja

import iot

iot.run("Raspberry", "shiftr-key", "shiftr-secret")

Assistant-komento

import iot

# Kuuntele sanaa "hello", ja vastaa "Hello, world!" kun käyttäjä sanoo sen
@iot.listen("hello")
def said_hello():
    iot.say("Hello, world!")

iot.run()

Shiftr.io-tiedonvälitys

import iot

# Luo funktio joka printtaa julkaistun viestin
@iot.subscribe("messages")
def new_message(message):
    iot.say(message)

# Julkaise (eng. publish) viesti "Hello, world!" kun käyttäjä sanoo "hello"
@iot.listen("hello")
def hello():
    iot.publish("messages", "Hello, world!")

iot.run("Raspberry", "shiftr-key", "shiftr-secret")

Muuta

You can’t perform that action at this time.