Skip to content
Dogfennaeth ac enghreifftiau ar sut i ddefnyddio ategion ac API ar-lein gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg, Cysill Ar-lein. ~~ Documentation and examples on how to use the 'Cysill Ar-lein' plugin and online API for Welsh spelling and grammar checking.
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc
tut
.gitignore
README.md

README.md

Adnoddau Cysill Ar-lein

Mae Cysill Ar-lein ar gael fel ategyn i'w ychwanegu at eich gwefan, ac yn ogystal fel API sy'n caniatáu defnydd nodweddion gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg 'Cysill' o fewn eich cod. Mae'n ddarpariaeth rhad ac am ddim o'r meddalwedd masnachol Cysill.

Mae'r project yma yn cynnwys y ddogfennaeth, tiwtorialau a chod enghreifftiol cysylltiedig.

Strwythyr y project

  • doc - yn cynnwys dogfennaeth ar sut i ddefnyddio'r API, a dogfennaeth ar gyfer y demos.
  • tut - yn cynnwys ffeiliau ar gyfer demos.

Dogfennaeth

Gweler y ffolder doc ar gyfer dogfennaeth

Cysill Ar-lein (Cysill Online) Resources

Cysill Ar-lein (Cysill Online) is available as a plugin that can be added to your website, as well as an online API that allows you to use Cysill's Welsh spelling and grammar checking within your own code. The resources are free to use versions of the commercial software Cysill.

This project contains related documentation, tutorials and sample code.

Structure of the project

  • doc - contains documentation on how to use the API, and docs used for the demos.
  • tut - contains files used in the demos

Documentation

See the doc folder for documentation

You can’t perform that action at this time.