Skip to content
Dogfennaeth, tiwtorialau ac enghreifftiau defnyddio API Tagiwr Rhannau Ymadrodd Cymraeg | Documentation, tutorials and code examples on how to use the Welsh Parts of Speech Tagging API
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc
tut
.gitignore
README.md

README.md

API Tagiwr Rhannau Ymadrodd

Mae'r API Tagiwr Rhannau Ymadrodd yn API gwe sy'n caniatáu i chi dagio brawddegau Cymraeg gyda'r math rhan ymadrodd a'r treiglad. Mae'r API yn ddarpariaeth rhad ac am ddim (gyda chyfyngiadau ar y nifer o alwadau yr awr) o'r meddalwedd masnachol Cysill.

Strwythyr y project

  • doc - cynnwys dogfennaeth ar sut i ddefnyddio'r API, a dogfennaeth ar gyfer y demos.
  • tut - cynnwys ffeiliau ar gyfer demos

Dogfennaeth

Gweler y ffolder doc ar gyfer dogfennaeth

Parts of Speech (POS) Tagger API

The Parts of Speech Tagger API is a Web API that allows you to tag Welsh language sentences with the kind(s) of part of speed and the mutations. The API is a free to use (with limits on the number of requests per hour) version of the commercial software Cysill.

Structure of the project

  • doc - contains documentation on how to use the API, and docs used for the demos.
  • tut - contains files used in the demos

Documentation

See the doc folder for documentation

You can’t perform that action at this time.