Mae’r cynllun gwaith hwn wedi'i gynllunio fel cyflwyniad i raglennu seiliedig ar destun gan ddefnyddio Python ar y Raspberry Pi. Erbyn diwedd yr holl wersi, bydd myfyrwyr wedi creu robot sgwrsio rhyngweithiol ac wedi’u cyflwyno at technolegau iaith Cymraeg yn ogystal a'r cysyniad cyfrifiadurol o ddeallusrwydd artiffisial / This scheme of work ha…
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 2 commits ahead, 110 commits behind raspberrypilearning:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Lesson-1
Lesson-2
Lesson-3
Lesson-Garn
src
CONTRIBUTING.md
LICENCE.md
README.md
robot.png
teacher-instructions.md

README.md

Y Prawf Turing

Cyflwyniad

Mae’r cynllun gwaith hwn wedi'i gynllunio fel cyflwyniad i raglennu seiliedig ar destun gan ddefnyddio Python ar y Raspberry Pi. Erbyn diwedd yr holl wersi, bydd myfyrwyr wedi creu robot sgwrsio rhyngweithiol ac wedi’u cyflwyno at technolegau iaith Cymraeg yn ogystal a'r cysyniad cyfrifiadurol o ddeallusrwydd artiffisial.

Mae’r cynllun gwaith hwn wedi ei dargedu yn benodol at Gyfrifiadura CA2 cyflwyniadol, er y gellid defnyddio'r gwersi yma mewn cynllun ehangach o waith yn CA3. Mae hyn wedi'i ddatblygu yn unol â chwricwlwm Cyfrifiadura newydd Lloegr.

Deilliannau dysgu:

Yn ystod y cwrs o dair gwers, bydd myfyrwyr yn dysgu:

 • Beth yw Raspberry Pi, beth yw ei brif nodweddion, a sut mae ei osod a’i ddefnyddio.
 • Sut i raglennu Raspberry Pi i ymddwyn a sgwrsio fel robot.
 • Beth a olygir gan ddeallusrwydd artiffisial, yn enwedig o ran y prawf Turing.
 • Y cysyniadau cyfrifiadureg canlynol:
  • Dilyniannu
  • Dadfygio
  • Mewnbwn defnyddiwr
  • Datganiadau print

Rhaglen gyfrifiadura a gyfarfu

CA2:

 • Cynllunio, ysgrifennu a dadfygio rhaglenni a all gyflawni amcanion arbennig; datrys problemau drwy eu torri yn ddarnau llai. Dewis, defnyddio a chyfuno amrywiaeth o feddalwedd ar nifer o ddyfeisiau digidol er mwyn dylunio a chreu amrywiaeth o raglenni.
 • Defnyddio dilyniannu, dewis ac ailadrodd mewn rhaglenni, gweithio gyda newidynnau a ffurfiau amrywiol o fewnbwn ac allbwn.
 • Defnyddio rhesymegu rhesymegol er mwyn egluro sut mae rhai algorithmau syml yn gweithio; canfod a gwirio gwallau mewn algorithmau a rhaglenni.

CA3:

 • Defnyddio dwy iaith raglennu neu fwy, yn cynnwys o leiaf un sydd yn destunol, er mwyn datrys amrywiaeth o broblemau cyfrifiadurol.

Cwricwlwm Cenedlaethol Rhaglenni Astudiaeth Cyfrifiadura

Adnoddau

Ar gyfer y rhan fwyaf o’r wers, awgrymir bod y myfyrwyr yn gweithio ar Raspberry Pi yn unigol neu mewn parau. Dylai fod gan bob myfyriwr fynediad at y cyfarpar safonol a ddisgrifir isod:

 • Un Raspberry Pi fesul pob pâr
 • Y cerdyn NOOBS SD diweddaraf, gyda Raspbian wedi ei osod, fesul pob pâr
 • 'espeak' wedi ei lwytho i lawr a’i osod ar bob cerdyn SD
 • Bysellfwrdd a llygoden wedi eu cysylltu at y Raspberry Pi fesul pob pâr
 • Monitor wedi ei gysylltu at y Raspberry Pi fesul pob pâr
 • Holltwr clustffonau wedi ei gysylltu at jac sain Raspberry Pi fesul pâr (o wers tri ymlaen)
 • Pâr o glustffonau wedi eu cysylltu at yr holltwr fesul pâr (o wers tri ymlaen)

Nodyn: bydd y gwersi yma yn defnyddio Python 3.

Gwelwch y cyfarwyddiadau paratoi ar gyfer athrawon am fwy o wybodaeth.

Gwersi

Trwydded

Oni bai fod datganiad fel arall, mae popeth yn yr ystorfa hon ynghlwm wrth y drwydded ganlynol:

Creative Commons License

Gwersi Prawf Turing gan y Sefydliad Raspberry Pi wedi'i drwyddedu dan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Wedi'i seilio ar waith yn: https://github.com/raspberrypilearning/turing-test-lessons