Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
102 lines (53 sloc) 6.64 KB

Gwers 2 - Ydy cyfrifiaduron yn gallu meddwl dros eu hunain?

Cyflwyniad

Bydd y wers yma yn cynnig cyflwyniad at raglennu Python drwy ysgrifennu rhaglen syml i gymryd mewnbwn defnyddiwr, ac yna printio datganiadau at y sgrîn. Mae’n adeiladu ar wers 1 wrth ddefnyddio IDLE 3 er mwyn rhaglennu yn Python 3.

Amcanion Dysgu

 • Gwybod sut i ddadfygio cod
 • Deall y gwahaniaeth rhwng siarad gyda bod dynol a siarad gyda rhaglen gyfrifiadurol
 • Gallu creu a dadfygio rhaglen gyfrifiadurol syml mewn Python gan ddefnyddio 'print' a mewnbwn defnyddiwr

Deilliannau Dysgu

Pob myfyriwr yn gallu:

 • Ysgrifennu rhaglen Python syml a gwirio ei bod yn gweithio.

Y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gallu:

 • Gwybod fod Python yn iaith raglennu gyfrifiadurol.
 • Ysgrifennu rhaglen syml Python, ac yna egluro'r dilyniant mae’n ei ddilyn.

Rhai myfyrwyr yn gallu:

 • Deall diffygion cyfrifiaduron, o’u cymharu gyda deallusrwydd dynol, wrth ddilyn dilyniant o gyfarwyddiadau.

Crynodeb Gwers

 • Y rhaglen Python cyntaf

Man dechrau

Cyfeiriwch y myfyrwyr at wefan sy’n cynnwys bot sgwrsio fel Elbot, neu arddangoswch gwefan sy’n cynnwys bot sgwrsio i’r dosbarth. Fe allech hyd yn oed ddefnyddio Siri ar ddyfais Apple.

Gall y myfyrwyr ofyn cwestiynau i’r bot sgwrsio. Gofynnwch iddyn nhw nodi unrhyw atebion nad ydyn nhw’n cyfateb yn union gyda’r cwestiwn; er enghraifft ‘pwy yw’r chwaraewr pêl droed gorau yn y byd?’. Ar ôl munud neu ddwy, dylai’r myfyrwyr roi adborth mewn trafodaeth gyda’r holl ddosbarth. Dylai’r athro nodi rhai o’r cwestiynau a allai fod wedi drysu'r bot sgwrsio. Ceisiwch annog y myfyrwyr i fynegi unrhyw themâu, neu resymau, pam na fyddai’r robot yn gallu ateb eu cwestiynau fel y bydden nhw’n disgwyl.

Gofynnwch i’r myfyrwyr pam ei bod mor anodd i raglenni fel rhain ddeall a rhyngweithio gyda bodau dynol. Pam eu bod nhw mor hawdd i’w drysu? Ceisiwch annog y myfyrwyr i sylweddoli fod cyfrifiaduron yn gweithredu neu’n rhedeg rhaglenni sy’n dilyn dilyniant o gyfarwyddiadau, ac mai dim ond y dilyniant yma allan nhw ei ddilyn.

Eglurwch gysyniad y Prawf Turing a deallusrwydd artiffisial. Eglurwch y bydd y myfyrwyr yn y wers hon yn ysgrifennu rhaglenni Python ar y Raspberry Pi er mwyn eu troi i mewn i robotiaid sgwrsio.

Y Prif Waith Datblygu

 1. Gofynnwch i’r myfyrwyr osod eu cyfarpar Raspberry Pi, ei droi ymlaen a mewngofnodi i’w Pi gan ddefnyddio yr enw defnyddiwr 'pi' a’r cyfrinair 'raspberry'.

  Nodwch na fydd y myfyrwyr yn gallu gweld unrhyw destun wrth deipio’r cyfrinair, bydd angen i chi roi sicrwydd iddyn nhw ei fod yn gweithio. Pam bod hyn yn digwydd? Cliw: beth fyddai yn digwydd petai rhywun yn edrych dros eu hysgwydd?

 2. Nesaf, dylai’r myfyrwyr lwytho’r amgylchedd graffigol drwy deipio 'startx'. I ddefnyddio Python, bydd angen i’r myfyrwyr gael mynediad at amgylchedd raglennu IDLE3. I agor IDLE3, gall y myfyrwyr un ai glicio dwywaith ar yr eicon IDLE3 ar y bwrdd gwaith neu glicio ar y prif ddewislen a dewis rhaglennu, ac yna IDLE3.

 3. Arddangoswch y ffenest ddehongli IDLE i’r myfyrwyr. Eglurwch y gellir teipio yn uniongyrchol i mewn i’r ffenest ar ôl y promt, a fydd yn edrych fel hyn: '>>>'. Gelwir y ffenest hon yn ddehonglydd neu gragen (shell). Gallech deipio llinell o god ar ôl y promt a gwasgu Enter; bydd hyn yn rhedeg y llinell honno o god. Gallech arddangos hyn gyda print("Helo Fyd!"). Gofynnwch i’r myfyrwyr beth fydden nhw yn rhoi yn lle " Helo Fyd ". Gadewch iddyn nhw arbrofi gyda defnyddio'r ffenest ddehongli am funud neu ddwy. Eglurwch y bydd y cyfrifiadur dim ond yn dilyn un cyfarwyddiad ar y tro mewn dilyniant.

 4. Eglurwch i’r myfyrwyr ei bod hi’n gallu mynd yn fwy ac yn fwy blinedig defnyddio'r dehonglydd pan ydych chi'n ysgrifennu llawer o linellau o god. Felly, os ydych chi eisiau cadw eich cod, mae’n well defnyddio golygydd testun. Dangoswch i’r myfyrwyr sut i greu ffeil golygydd testun newydd drwy glicio ar Ffeil>Ffenest Newydd (File>New Window) o’r ddewislen ar frig y ffenest IDLE3. Dangoswch i’r myfyrwyr sut i gadw'r ffeil hon, drwy glicio ar Ffeil>Dewisiadau Cadw (File>Save Options) a’i henwi yn enw1.py.

 5. Gofynnwch i’r myfyrwyr deipio'r cod canlynol i mewn i ffenest y golygydd testun. Nodwch y gwahaniaeth rhwng sylw a llinell o god. Mae sylwadau yn rhan o’r rhaglen sy’n cael eu hanwybyddu gan y cyfrifiadur, fel ein bod ni yn gallu gwneud nodiadau ynglŷn â beth sy’n digwydd yn y rhaglen.

  # Fy Rhaglen Python gan ....
  
  enw = input(‘beth yw dy enw: '), 
  print("Braf cwrdd â chi ", enw)

  Nodwch fod y bylchau cyn yn y llinyn yn bwysig.

  Cadwch y ffeil fel ffeil Python drwy glicio ar Ffeil ac yna Dewisiadau Cadw, a’i henwi yn robot.

  Yna rhedwch y ffeil drwy glicio ar Rhedeg ac yna Rhedeg Modiwl.

 6. Gall y myfyrwyr wedyn ychwanegu eu mewnbwn eu hunain a datganiadau 'print', efallai yn gofyn am oed defnyddwyr a’u hoff lliwiau. Er enghraifft, gallent ychwanegu:

  oedran = input(' pa mor hen wyt ti: ')
  print("dwyt ti ddim yn edrych yn ", oedran)

  Dywedwch wrth y myfyrwyr i gadw'r ffeil a rhedeg yr un cod ag o’r blaen.

 7. Unwaith y bydd gan y myfyrwyr raglenni sy’n weithredol ac yn cynnwys cwestiynau lluosog, cyflwynwch y syniad o osod bylchau rhwng y cwestiynau a ofynnwyd gydag amser. Fel arfer mewn sgwrs, mae saib rhwng ateb cwestiwn a gofyn yr un nesaf. Yr amcan yw creu robot sgwrsio all rywun ei gamgymryd am berson; felly, rydym angen gosod seibiau rhwng y cwestiynau. Gellir cyflawni hyn gan ddefnyddio'r modiwl 'amser'. I ychwanegu'r modiwl, bydd angen i’r myfyrwyr ychwanegu 'mewnforio amser' o dan y sylw a chyn y cwestiynau. Wedyn rhwng y cwestiynau bydd angen iddyn nhw ddefnyddio amser.cysgu(1), lle mae gwerth 1 yn cynrychioli 1 eiliad, fel hyn:

 8. Gadewch i’r myfyrwyr barhau i ysgrifennu cod i gymryd mewnbwn a phostio gwybodaeth ar y sgrin. Yna gofynnwch i’r myfyrwyr gadw eu gwaith a diffodd y Raspberry Pis drwy glicio ar y botwm Cau i Lawr.

Dod i Derfyn

Gofynnwch i’r myfyrwyr ddewis tri gair newydd maen nhw wedi eu cael heddiw neu yn y gwersi diwethaf, a’u diffinio nhw. Yna gofynnwch i’r myfyrwyr ysgrifennu paragraff am bob un o’r geiriau, neu ddefnyddio tri ar unwaith.

Gwaith Cartref

Dylai myfyrwyr feddwl am bum cwestiwn byddent yn hoffi i’w robot sgwrsio ofyn, yn barod ar gyfer y wers nesaf.