Mời tham gia dịch PostgreSQL Messages qua tiếng Việt

bocap edited this page May 4, 2018 · 2 revisions

Chào các bạn. Cộng đồng đang thực hiện project dịch messages của PostgreSQL sang tiếng Việt.
Khối lượng dịch cũng hơi nhiều nên cộng đồng rất hoanh nghênh được được bạn quan tâm và tham gia.
Tên của bạn có thể được đưa vào một phần của PostgreSQL.

Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới hoặc Liên hệ với nhóm dịch nếu bạn quan tâm.

News

Cách thức dịch

 1. Chuẩn bị môi trường soạn thảo.
  Chuẩn bị môi trường như bên dưới.
  1. OS: Windows
  2. Tool soạn thảo: sử dụng tool PoEdit để soạn thảo file po.
  3. Quản lý phân công: sử dụng tool trello
 2. Cài đặt tool PoEdit
 3. Clone hoặc download đối tượng dịch
  Clone hoặc download branch (mỗi branch tương ứng cho một phiên bản PostgreSQL) tương ứng từ repository.
  Đối tượng dịch hiện tại là PostgreSQL 11.
  Branch cho phiên bản PostgreSQL 11: pgtranslation/tree/PG11 pgvn messages repository Đối tượng dịch là những file .po (hiện tại có 23 file) trong thư mục sau giải nén (hoặc clone) của bạn tải về.
  Đối tượng file cần dịch

Nếu sử dụng git để clone/commit bạn tham khảo như bên dưới nhé.

$ # clone
$ git clone -b PG11 https://bocap@github.com/PostgreSQL-Vietnam/pgtranslation.git
$ 
$ # dịch file po
$ # git pull để cập nhật trạng thái của repository. 
$ # Nếu không làm việc này có thể bạn sẽ không commit được vì revision của bạn nhỏ hơn với bên github
$ git pull
$ 
$ # kiểm tra nội dung commit 
$ git diff
$ 
$ # commit 
$ git commit -a -m "comment của bạn về file commit"
$ 
$ # push lên git hub
$ git push https://<tên user github của bạn>@github.com/PostgreSQL-Vietnam/pgtranslation.git PG11
 1. Đăng ký tài khoản trello
  Để nội dung dịch không trùng lặp nhau. Dự án quản lý phân công công việc bằng tool trello.
  Bạn đăng ký tài khoản trên: https://trello.com/
  Liên hệ với nhóm dịch Admin sẽ invite bạn vào dự án.

 2. Sử dụng trello để đánh dấu file po muốn dịch
  Các task thực hiện dịch file po đã được liệt kê trong dự án trên trello.
  Bạn muốn dịch file nào thì chọn file đó trong mục "To Do". Chọn members là bạn rồi kéo qua bên "Doing" (Comment thêm nội dung tiến độ được vào thì tốt). Có thể nhiều bạn cùng dịch một file po, hãy thảo luận phân trong trên task tương ứng trên trello. Giao diện trello

 3. Thực hiện dịch
  Sử dụng tool PoEdit để thực hiện dịch file po đã chọn trên mục 5. 6.1 Soạn thảo header cho file po Trước khi dịch messages bằng PoEdit tool bạn thực bạn mở file .po bằng trình soạn thảo bình thường như notepad++ rồi điền thông tin 3 trường như bên dưới (Tên của bạn sẽ được để lại trên phần mềm PostgreSQL).

"# FIRST AUTHOR EMAIL@ADDRESS, 2018." thành "# FIRST AUTHOR <email của bạn>, 2018.". Nếu nhiều người cùng dịch hãy viết tên tất cả các bạn ở đây.
"Language-Team: \n" thành "Language-Team: pgvn_translators@postgresql.vn\n"
"Last-Translator: \n" thành "Last-Translator: <email của bạn>\n"

6.2 Thực hiện dịch bằng PoEdit tool. 7. Review Thực hiện cross-review cho từng file po. Sau khi hoàn thành file .po nào đó bạn nhờ member khác review. Thực hiện qua mailing list của nhóm hay qua trello.

 1. upload file
  File dịch xong xin vui lòng commit vào branch tương ứng hoặc gửi qua mailing list của nhóm cho Admin

 2. Liên hệ với PostgreSQL community Admin sẽ liên hệ với PostgreSQL community để merge file po vào PostgreSQL.

Tham khảo

Repository

Project được quản lý trên link github bên dưới:
https://github.com/PostgreSQL-Vietnam/pgtranslation

Mỗi branch quản lý một dự án dịch cho một phiên bản PostgreSQL.

Hướng dẫn dịch từ community

Wiki page
Manual

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.