Permalink
Browse files

fix typo in sk translation

  • Loading branch information...
1 parent 50661cc commit b55ff25b31a94fb2439a83fa81b3f6fede1578e3 @keram keram committed Sep 8, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 config/locales/sk.yml
View
@@ -52,7 +52,7 @@ sk:
index:
no_items_yet: 'Nie sú žiadne blog články. Klikni na "%{create}" pre pridanie prvého.'
uncategorized:
- no_items_yet: 'Nie sú žiadne nezradené články.'
+ no_items_yet: 'Nie sú žiadne nezaradené články.'
post:
view_live_html: 'Zobraziť živý náhľad článku<br/><em>(otvorí sa v novom okne)</em>'
edit: Upraviť článok

0 comments on commit b55ff25

Please sign in to comment.