Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 906ea3802c
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

68 lines (65 sloc) 2.306 kb
<section id="promo" class="clearfix">
<div id="promo-content">
<div id="promo-what" class="promo-item promo-item-1">
<div class="promo-text">
<p>
Vitajte na stránkach prvého slovenského <br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace">hackerspace</a> <strong>progressbar.sk</strong>.
</p>
</div>
</div>
<div id="promo-why" class="promo-item promo-item-2">
<div class="promo-text">
<p>
<strong>Sme</strong> prvým fyzickým priestorom v <strong>Bratislave</strong> pre stretávanie <strong>hackerov</strong>, <br />
digitálnych <strong>umelcov</strong>, geekov, hardvérových <strong>mágov</strong> <br />
a <strong>podobne</strong> zmýšľajúcich <strong>ľudí</strong>.
</p>
</div>
</div>
<div id="promo-where" class="promo-item promo-item-3">
<div class="promo-text">
<p>
Nachádzame sa v centre <strong>Bratislavy</strong> <br />
na <strong>Cukrovej 14</strong>, blízko medickej záhrady <br />
a autobusovej stanice <strong>Mlynské Nivy</strong>.
</p>
</div>
</div>
<div id="promo-more" class="promo-item promo-item-4">
<div class="promo-text">
<p>
Pravidelne sa u nás konajú zaujímavé prednášky, <br />
workshopy a stretnutia rôznych komunít.
</p>
<p>
Väčšina akcií Progressbaru je <b>zadarmo a otvorené pre všetkých</b>,
neváhajte prísť na niektorú z našich akcií.
</p>
</div>
</div>
<span class="img-bg">&nbsp;</span>
</div>
<nav id="promo-nav">
<a href="#promo-what">
<span class="symbol">α</span>
Čo</a>
<span class="delim">&#160;|&#160;</span>
<a href="#promo-why">
<span class="symbol">ω</span>
Prečo</a>
<span class="delim">&#160;|&#160;</span>
<a href="#promo-where">
<span class="symbol">×</span>
Kde</a>
<span class="delim">&#160;|&#160;</span>
<a href="#promo-more">
<span class="symbol">&gt;</span>
Viac</a>
</nav>
<div id="promo-action">
<a href="/pridaj-sa" class="button large">
Pridaj sa k nám alebo nás podpor!
</a>
</div>
</section>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.