Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 906ea3802c
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

91 lines (89 sloc) 3.88 kb
<div id="member-description">
<h2>
Prečo sa stať členom združenia?
</h2>
<p>
Náš fyzický priestor, kde sa stretávame a organizujeme akcie,
nesie so sebou pravidelné relatívne vysoké náklady (prenájom
priestorov, elektrický prúd, Internet, ..). Členstvom v združení
a platením členských poplatkov nám môžeš bezprostredne pomôcť v
tejto činnosti a zároveň získať (v závislosti od druhu členstva)
hlasovacie právo.
</p>
<p>
Snažíme sa fungovať na demokratických princípoch, aj keď s veľkým
dôrazom na aktokraciu (ten, ktorý bude danú činnosť realizovať o
nej v najväčšej miere rozhoduje).
</p>
<h4>
Stať sa členom je jednoduché:
</h4>
<p>
<a href="#perex">Začni registráciou</a> a napíš niečo o sebe.
Po odoslaní Ťa budeme informovať o priebehu registrácie na tvoj e-mail.
Členom združenia sa staneš po schválení registrácie a zaplatení členského za <strong>dva kalendárne mesiace</strong>.
</p>
<p>
V okamihu ako začneš platiť členské sa automaticky stávaš náš <strong>pridružený člen.</strong> To je prvý krok k tomu, aby si
sa stal náš <strong>aktívny člen</strong>, čo vyžaduje pravidelnú aktivitu v Progressbare a súhlas ostatných aktívnych členov.
</p>
<p class="msg info">
<img class="ui-icon ui-icon-info" src="/images/s.gif" alt="info icon">
Stať sa aktívnym členom mǒžeš i ako podporovateľ Progressbaru, ak výška dobrovoľných príspevkov za posledných 6 mesiacov presiahla sumu členského za dané obdobie.
<br>Schválenie je podmienené tiež <a href="#perex">registráciou</a>, pravidelnou aktivitou a súhlasom ostatných aktívnych členov.
</p>
<h4>
Výhody aktívneho člena:
</h4>
<ul>
<li>hlasovacie právo v akýchkoľvek otázkach týkajúce sa hackerspace-u
</li>
<li>individuálny fyzický prístup do Progressbaru a možnosť využívať uvedené priestory aj mimo plánovaných akcií (vlastníctvo kľúčikov)
</li>
</ul>
<h4 id="payments">Platby členského</h4>
<p>
Ako náš člen je potrebné pravidelne (mesačne) platiť členské, ktoré predstavuje:
</p>
<p id="discount">
10 € ak si študent a nedovŕšil si 26 rokov - na overenie prines svoj študentský doklad na naše stretnutie
</p>
<p>
20 € ak si neštudent alebo študent starší ako 26 rokov
</p>
<p>
Momentálne členské platby je možné vykonať bankovým prevodom na:
</p>
<p>
<strong>Číslo bankového účtu:</strong> 2600121198/8330
</p>
<p>
<strong>IBAN (pre platby zo zahraničia):</strong>
SK1583300000002600121198
</p>
<p>
<strong>BIC/SWIFT kód:</strong> FIOZSKBAXXX
</p>
<p>
<strong>VS:</strong> tvoje členské identifikačné číslo, ktoré ti bolo pridelené pri registrácii.
Nájdeš ho vo svojom členskem profile, alebo v potvrdzovacom registračnom e-maile.
</p>
<p>
<strong>SS:</strong> mesiac za ktorý platíš členstvo (napr. 082010), nie je povinný v prípade trvalého pravidelného príkazu
</p>
<p>
<strong>Popis platby:</strong> celé tvoje meno.
</p>
<p>
Pomôže nám to danú platbu prípadne spárovať s tvojou osobou.
</p>
<p class="msg info">
<img alt="info icon" src="/images/s.gif" class="ui-icon ui-icon-info">
Výpis z nášho spoločného účtu je dostupný všetkým členom, takže
budeš mať úplny prehľad o tom, ako je s tvojimi peniazmi presne
naložené.
</p>
<h2>
Tešíme sa na Teba!
</h2>
</div>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.