Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Simple Bank for Bukkit

branch: master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 src
Octocat-spinner-32 README.md
Octocat-spinner-32 config.yml
Octocat-spinner-32 plugin.yml
Octocat-spinner-32 pom.xml
README.md

SimpleBank

Plugin oferuje możliwość wprowadzenia innych walut serwerowych np. gold_nuggetów. Domyślnie włączona jest także możliwość stackowania wartościowych przedmiotów tj. 9 x Gold_Nugget = 1 x Gold_Ingot itp.

Wymagania

 • PermissionsEx

Permissions

 • simplebank.admin.add - pozwala dodanie $ do konta gracza
 • simplebank.admin.set - pozwala na zmiane statusu konta gracza
 • simplebank.admin.substract - pozwala na usunięcie określonej liczby $ z konta gracza
 • simplebank.admin.stats - pozwala na wyświetlanie liczby

Komendy użytkownika

 • /bank wplac [ILE] - wpłaca określoną kwotę na konto, gracz musi posiadać przedmioty o zadanej wartości w ekwipunku
 • /bank wyplac [ILE] - wypłaca określoną kwotę
 • /bank status - pokazuje aktualny stan konta gracza
 • /bank top - gracze posiadający najwięcej waluty serwerowej
 • /bank ekwipunek - pokazuje aktualną wartość ekwipunku gracza

Komendy operatora

 • /bank dodaj [USER] [ILE] - dodaje określoną kwotę do konta gracza
 • /bank ustaw [USER] [ILE] - konto gracza zostaje ustawione na określoną kwotę
 • /bank zabierz [USER] [ILE] - z konta gracza zostaje zabrana określona kwota
 • /bank status [USER] - pokazuje status konta wskazanego gracza

API

...

Pliki konfiguracyjne

Config.yml generowany automatycznie przy pierwszym uruchomieniu Gałąź basic: name: GN - nazwa waluty serwerowej currency: 371 - numer ID podstawowej waluty serwerowej Gałąź currency: - należy umieścić w niej przeliczniki walut w postaci [id_przedmiotu]: [wartość_przedmiotu_w_podst_walucie], np. 266: 9,41: 81

Gałąź relations: - określa powiązania pomiędzy kolejnymi grupami walut, np. 266: '9-371', 41: '9-266'. Wyrażona jest w postaci [id_przedmiotu]: [ilosc]-[id_przedmiotow]

Ustawienia bazy danych znajduje się globalnym pliku konfiguracyjnym bukkita (bukkit.yml).

TODO

 • wprowadzenie obsługi przedmiotów zapisywanych z :, np. kolorowa wełna
 • dodanie możliwości zdalnego wpływania na kursy walut
 • dodanie komendy wyświetlającej aktualne kursy walut
 • poprawić wyplacanie $ z konta
 • API

Licencja

Licencja Creative Commons
SimpleBank by 3LoU is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported License.

Something went wrong with that request. Please try again.