قالب مدیریت رایگان بوت‌استرپ 4
Clone or download
Pull request Compare This branch is 17 commits ahead, 1 commit behind pratikborsadiya:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github
docs
src
.gitignore
CODE_OF_CONDUCT.md
CONTRIBUTING.md
Gruntfile.js
LICENSE
README.md
node-dev-server.js
package-lock.json
package.json

README.md

قالب مدیریت رایگان ولی

پیش‌نمایش قالب ولی

قالب مدیریت ولی ‫ این تصاویر مربوط به نسخه اصلی پروژه می‌باشد.

‫ولی یک قالب مدیریت رایگان واکنش‌گرا است که با بوت‌استرپ 4، SASS و Pug.js ساخته شده که کاملا تغییر پذیر و ماژولار است

تذکر

‫ این نسخه فارسی شده پروژه Vali-Admin است. جهت بررسی توضیحات بیشتر به آنجا رجوع کنید.

‫ جهت استفاده از فونت ایران‌سنس، پس از خرید آن محتوای پوشه‌ی \WebFonts\fonts را در مسیر \docs\fonts پروژه کپی کنید.

‫ جهت استفاده از نسخه آماده، از محتویات پوشه docs استفاده کنید.

مشارکت کننده‌گان

License

This project is licensed under the MIT License