Skip to content
Prosjektportal for SharePoint er et prosjektstyringsverktøy for SharePoint basert på prosjektveiviseren
TypeScript PowerShell ASP CSS JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
.scripts
.tasks
.vscode
build
manual-conf
src
templates
types
upgrade-templates
.gitignore
.npmignore
README.md
gulpfile.babel.js
license.md
package-lock.json
package.json
pnpm-lock.yaml
shrinkwrap.yaml
tsconfig.json
tslint.json
typedoc.json
webpack.config.js

README.md

Prosjektportalen for SharePoint

Prosjektportalen for SharePoint er et prosjektstyringsverktøy for SharePoint basert på Prosjektveiviseren.

Hva er prosjektportal for SharePoint?

Prosjektportal for SharePoint er bygget av Puzzlepart AS på bestilling for Asker kommune og KommIT i 2014. Løsningen inneholder SharePoint-tilpasninger som til sammen utgjør et prosjektstyringsverktøy. Det blir satt opp en portefølgeside der en får en oversikt over prosjekter og kan opprette nye prosjektrom. Hvert prosjektområde inneholder en del lister, en del standardelementer og logikk for å gjennomføre et prosjekt etter prosjektveiviserens modell. Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Prosjektportalen gjennomgikk omfattende endringer og forbedringer våren 2017.

Installering

Prosjektportalen installeres med Powershell. Se Installation (dokumentert på engelsk)

Siste versjon av Prosjektportalen

Siste versjon av Prosjektportalen kan lastes ned herfra.

Kontakt

Har du spørsmål om Prosjektportalen, behov for bistand til installasjon av løsningen eller muligheter for videreutvikling og spesialtilpasninger, ta kontakt med Prosjektportalen @ Puzzlepart. For tekniske spørsmål, ta kontakt med [Tarjei Ormestøyl] eller [Ole Martin Pettersen]. Vi gjør oppmerksom på at eventuell bistand vil være en fakturerbar tjeneste.

Maintainers

Tarjei Ormestøyl [tarjeieo@puzzlepart.com], Ole Martin Pettersen [olemp@puzzlepart.com]

You can’t perform that action at this time.