Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Latest commit 94fb727 Apr 16, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vscode Moved from internal repo Mar 12, 2019
Install 0.3.0 (#10) Apr 16, 2019
SharePointFramework 0.3.0 (#10) Apr 16, 2019
SiteScripts #43 Mar 15, 2019
Templates/Portal 0.3.0 (#10) Apr 16, 2019
.gitignore 0.2.0 Apr 9, 2019
README.md
package.json 0.3.0 (#10) Apr 16, 2019

README.md

Prosjektportalen for Office 365

Prosjektportalen for Office 365 er et prosjektstyringsverktøy for Office 365 basert på Prosjektveiviseren.

Hva er prosjektportal for Office 365?

Prosjektportal for Office 365 er bygget av Puzzlepart AS. Løsningen inneholder Office 365 og SharePoint-tilpasninger som til sammen utgjør et prosjektstyringsverktøy. Det blir satt opp en portefølgeside der en får en oversikt over prosjekter og kan opprette nye prosjektrom. Hvert prosjektområde inneholder en del lister, en del standardelementer og logikk for å gjennomføre et prosjekt etter prosjektveiviserens modell. Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Installering

Prosjektportalen for Office 365 er enda under utvikling, og ikke helt klart for å installeres i din tenant enda. Se under kontakt for å melde interesse for å være del av en pilotgruppe.

Kontakt

Har du spørsmål om Prosjektportalen for Office 365, behov for bistand til installasjon av løsningen eller muligheter for videreutvikling og spesialtilpasninger, ta kontakt med Prosjektportalen @ Puzzlepart. For tekniske spørsmål, ta kontakt med [Tarjei Ormestøyl] eller [Ole Martin Pettersen]. Vi gjør oppmerksom på at eventuell bistand vil være en fakturerbar tjeneste.

Maintainers

Tarjei Ormestøyl [tarjeieo@puzzlepart.com], Ole Martin Pettersen [olemp@puzzlepart.com]

You can’t perform that action at this time.