New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Návrhy dalších úloh “ze života” #15

Open
honzajavorek opened this Issue Dec 12, 2015 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Dec 12, 2015

@lspdv:

Návrhy dalších úloh “ze života”...?

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Feb 2, 2017

Tahle otázka mi bez kontextu moc nedává smysl.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Feb 2, 2017

Myslím, že šlo o to, aby bylo víc úloh o tom, že vlak má zpoždění a tobě ujede přípoj, než nějakých čistě matematických věcí. Ale třeba se mýlím. Issue jsem odněkud migroval a je původně od @lspdv.

@lspdv

This comment has been minimized.

Member

lspdv commented Feb 2, 2017

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment