New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vedlejší materiály - Interaktivní hry a knihy #17

Open
honzajavorek opened this Issue Dec 12, 2015 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Dec 12, 2015

@lspdv:

Bylo by skvělé kdyby někdo začal dělat rešerši všech možných online her, výukových pomůcek a případně dobrých knih pro začátečníky okolo pythonu, ale třeba i Git apod.

Vyřešit: Sepsat dokument s možnostmi a odkazy na ně.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Dec 12, 2015

Můj vlastní komentář k tomuto - jelikož jsou tyto věci zcela univerzálně použitelné, rád bych je dal spíš na python.cz do sekce pro začátečníky, aby to bylo pro všechny, co chtějí s Pythonem začít.

Něco už máme v připravované nové verzi webu: http://pythoncz-0375.rostiapp.cz/zacatecnici

@lspdv lspdv self-assigned this Mar 18, 2016

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment