Skip to content
Stickers, T-shirts and other swag documentation - ready to print
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Design
Forms
Ostatni soupis_tipu Aug 25, 2018
text_template
README.md

README.md

Resources

PyLadies and the PyLadies logo are trademarks of the Python Software Foundation. Full Trademark Usage Policy. If you are a local PyLadies leader, you are free to adapt the logo to your location. However, non-leaders, please [ask][2] first when using a derived version of the logo or when in doubt. All files are Print-Ready.

PyLadies i PyLadies logo jsou ochrannou známkou Python Software Foundation. Celé Trademark Usage Policy. Dokumenty související s výrobou: samolepek, placek, zrcátek, magnetek a dříve či později i triček. Všechny soubory jsou předpřipravené pro tisk už s ořezovými značkami. Organizátoři PyLadies srazů mohou volně využívat loga pro účely propagace srazů. Kdokoliv další může o užívání a šíření loga [požádat][2]

You can’t perform that action at this time.