Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Připomínky k webu #2

Open
2 of 3 tasks
encukou opened this issue Feb 16, 2019 · 1 comment
Open
2 of 3 tasks

Připomínky k webu #2

encukou opened this issue Feb 16, 2019 · 1 comment

Comments

@encukou
Copy link
Member

@encukou encukou commented Feb 16, 2019

  • "Přidej první hodnocení" by měl být odkaz, což není, tak by to bylo dobré přepsat na "Ještěnikdo nehodnotil".
  • Chybí navigace (z lekce zpátky na kurz)
  • Možná přidat nápovědu k Markdownu (ale asi to není potřeba)
@vahalova
Copy link
Member

@vahalova vahalova commented Mar 16, 2019

  • Markdown přepisuje + a - ve zpětné vazbě na tečky.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
2 participants