Website with learning materials / Stránka s učebními materiály
Switch branches/tags
Clone or download
Pull request Compare This branch is 42 commits ahead, 75 commits behind pyvec:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
courses
lessons
licenses
naucse
runs
test_naucse
.gitignore
.travis.yml
LICENSE.MIT
README.md
pytest.ini
requirements.txt
test_requirements.txt

README.md

Nauč se Python

Otevřené materiály pro výuku Pythonu – jak na organizovaných kurzech, tak pro samouky.

Dostupné na naucse.python.cz.

Instalace a spuštění

Chceš-li server spustit na svém počítači, např. proto, že se chceš zapojit nebo abys ho měl/a k dispozici i bez připojení k Intenetu, je potřeba ho nejdřív nainstalovat:

 • Vytvoř a aktivuj si virtuální prostředí v Pythonu 3.6.
 • Přepni se do adresáře s kódem projektu.
 • Nainstaluj závislosti:
  $ python -m pip install -r requirements.txt

Nainstalovanou aplikaci spustíš následovně:

 • Aktivuj si virtuální prostředí.
 • Nastav proměnnou prostředí:
  • Linux a Mac OS:
   $ export PYTHONPATH=.
  • Windows:
   > set PYTHONPATH=.
 • Spusť server:
  $ python -m naucse serve
 • Program vypíše adresu (např. http://0.0.0.0:8003/); tu navštiv v prohlížeči.

Testy

Chceš-li pustit testy, nainstaluj si závislosti:

$ python -m pip install -r test_requirements.txt

a testy pusť:

$ python -m pytest test_naucse

Licence

Kód je k dispozici pod licencí MIT, viz soubor LICENSE.MIT.

Obsah kurzů má vlastní licenci, která je uvedena v metadatech. Používáme pouze licence pro otevřený obsah. Všechen obsah musí mít uvedenou licenci.


The code is licensed under the terms of the MIT license, see LICENSE.MIT file for full text. By contributing code to this repository, you agree to have it licensed under the same license.

Content has its own license specified in the appropriate matadata. Only free content licenses are used. By contributing to an already licensed document, you agree to have it licensed under the same license. (And feel free to add yourself to the authors list in its metadata.) When contributing new document(s) a license must be specified in the metadata.