Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

PyLadies Praha tahák na command linu: připomínky #75

Open
encukou opened this issue Mar 5, 2020 · 2 comments
Open

PyLadies Praha tahák na command linu: připomínky #75

encukou opened this issue Mar 5, 2020 · 2 comments

Comments

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Mar 5, 2020

Issue původně založil @hroncok jako #612 na pyvec/naucse.python.cz

Na https://naucse.python.cz/2020/pyladies-praha-jaro2020-barclays/ je "tahák na příkazovou řádku a první kroky v Pythonu" -- v kanonickém kurzu není a dokaz vede někam k @messa.

@messa
Copy link
Member

messa commented Mar 13, 2020

Negace (-5) mi nedává smysl

Jakože y = - x udělá to, že v y bude záporná hodnota x :)

@messa
Copy link
Member

messa commented Mar 13, 2020

Sám se divím, že se ten tahák furt používá :) Nejspíš jsem ho ani nepsal já (nikdy nedělám podtržené nadpisy), možná Štěpánka @tystar86?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants