New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Course static files #14

Open
wants to merge 3 commits into
base: autumn2018
from

Conversation

Projects
None yet
2 participants
@frenzymadness

frenzymadness commented Nov 23, 2018

Implementace požadavku na uložení statických souborů k jednotlivým kurzům: pyvec#432

Vím, asi by to nemělo být zde, ale s aktuálním kurzem se to dobře testuje a ten jeden commit pak můžeme přesunout kamkoli bude potřeba.

Byl to pro mě trošku boj, protože naucse je složité jak <doplňte dle preferencí>, ale funguje to i pro aktuální kurz ve stejném repu i pro fork (vytvořil jsem k tomu testovací branch v mém forku).

Chybí tomu něco? Protože kolem statických souborů pro jednotlivé lekce se děje nějaká mašinerie při zmrazení, možná bude potřeba udělat něco podobného zde, ale to už je na mě příliš neznámé, takže uvítám pomoc.

Cc: @encukou @hroncok

@hroncok

This comment has been minimized.

hroncok commented Nov 23, 2018

A jde to zmrazit? Tady neběží Travis.

@frenzymadness

This comment has been minimized.

frenzymadness commented Nov 23, 2018

Nevím. Jak to otestovat? Mám otevřít stejný PR na pyvec/naucse?

@hroncok

This comment has been minimized.

hroncok commented Nov 23, 2018

zkus.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment