New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Přidat nová města na hlavní stránku #427

Open
encukou opened this Issue Jul 1, 2018 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@encukou
Member

encukou commented Jul 1, 2018

Nový design je zastaralý už když jde ven, protože bude potřeba přidat Plzeň a možná Hradec Králové, a na ty není místo.
Je potřeba to udělat jinak.
Ideálně by na hlavní stránce byly na první pohled vidět otevřené registrace.

@encukou encukou referenced this issue Jul 1, 2018

Merged

Nový design a deduplikace dat #425

6 of 9 tasks complete
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment