Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

handout6 úloha 4: sjednocení nebo průnik? #490

Open
messa opened this issue Nov 13, 2018 · 4 comments
Open

handout6 úloha 4: sjednocení nebo průnik? #490

messa opened this issue Nov 13, 2018 · 4 comments

Comments

@messa
Copy link
Member

messa commented Nov 13, 2018

@frenzymadness udělal tuto změnu: 73ee456

-    \item zvířata, která jsou v obou seznamech,
-    \item zvířata, která jsou jen v prvním seznamu,
-    \item zvířata, která jsou jen ve druhém seznamu.
+    \item zvířata, která jsou v obou seznamech (sjednocení množin: první ∪ druhá),
+    \item zvířata, která jsou jen v prvním seznamu (rozdíl množin: první - druhá),
+    \item zvířata, která jsou jen ve druhém seznamu (rozdíl množin: druhá - první).

Doteď jsme jeli s interpretací, že "v obou seznamech" znamená průnik. Přijde nám to i vyplývající z toho textu: v obou = v prvním i ve druhém.

Mohli bychom to prosím upravit na průnik? Nebo upravit text?

@frenzymadness
Copy link
Contributor

Podle mě může "v obou seznamech" znamenat jak průnik tak sjednocení. Přišlo mi lepší místo vymýšlení nových formulací prostě doplnit příměr na množinové operace (po konzultaci na našem aktuálním kurzu). Myslím si, že je asi jedno, co v tom zadání bude, protože ani jedno není výrazně složitější/jednodušší na implementaci než to druhé.

Mimochodem, tato změna samozřejmě prošla review, kde bylo možné se k ní vyjádřit: #482

Jestli si to chcete změnit na průnik, upravil bych formulaci na "zvířata, která jsou v prvním a zároveň ve druhém seznamu (průnik množin …"

@hroncok
Copy link
Contributor

hroncok commented Nov 14, 2018

průnik je jednoznačně složitější

@messa
Copy link
Member Author

messa commented Nov 14, 2018

@hroncok

průnik je jednoznačně složitější

Přijde mi to naopak, že průnik je jednodušší:

def prunik(seznam1, seznam2):
  v_obou = []
  for polozka in seznam1:
    if polozka in seznam2:
      v_obou.append(polozka)
  return v_obou

def sjednoceni(seznam1, seznam2):
  vsechny = list(seznam1)
  for polozka in seznam2:
    if polozka not in seznam1:
      vsechny.append(polozka)
  return vsechny

@hroncok
Copy link
Contributor

hroncok commented Nov 14, 2018

ok, tak jsme kecal :D asi příliš rychlé soudy. zapomněl jsme, že nestačí jeden seznam nasypat na konec druhého.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants