Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Opravit description #512

Open
vahalova opened this Issue Feb 24, 2019 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@vahalova
Copy link
Member

vahalova commented Feb 24, 2019

Aktuální text:
"PyLadies jsou (mezinárodní) aktivita, která se snaží přiblížit IT ženám a ženy k IT. K tomu využívá programovací jazyk Python, který je perfektní pro výukové účely a zároveň je po něm velká poptávka na trhu práce. Více o začátečnických kurzech v Brně, Praze a Ostravě zjistíš na www.pyladies.cz"
není úplně aktuální.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.