Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Odkazy na profily na FB a LinkedIn #528

Open
befeleme opened this issue Apr 6, 2019 · 0 comments
Open

Odkazy na profily na FB a LinkedIn #528

befeleme opened this issue Apr 6, 2019 · 0 comments

Comments

@befeleme
Copy link
Contributor

@befeleme befeleme commented Apr 6, 2019

Pokud kouči mají své profily na socsítích nastavené jako soukromé (viditelné jen pro přátele přátel atd.), odkazy se jeví jako mrtvé (např 404 - @messa facebook), nebo jsou schované za wallem vyzývajícím k registraci. Chceme takové linky? Necháme jen kontaktní údaje, které skutečně umožní kontakt, nebo je to tak jak je teď, ok?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
1 participant