Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Rotovat/náhodně zobrazovat zpětné vazby #611

Open
fivaldi opened this issue Jun 2, 2020 · 1 comment
Open

Rotovat/náhodně zobrazovat zpětné vazby #611

fivaldi opened this issue Jun 2, 2020 · 1 comment

Comments

@fivaldi
Copy link
Contributor

fivaldi commented Jun 2, 2020

Bylo by pěkné, kdyby se zobrazovalo více zpětných vazeb, např. náhodně. Zpětné vazby by mohly/měly navíc ukazovat kurz (např. Začátečnický kurz), rok (2017), anonymizované jméno (Petra), případně město (Praha).

Pokud je zájem u toto funkcionalitu, ujal bych se práce.

@encukou, @frenzymadness, @vahalova ?

@frenzymadness
Copy link
Contributor

frenzymadness commented Jun 2, 2020

Já jsem pro. Jen bych se vyhnul JS. Bude to pro nás i motivace to občerstvit a doplnit za další města.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants