New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Nepředávat konstanty jako argumenty #101

Closed
encukou opened this Issue Nov 25, 2018 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
3 participants
@encukou
Member

encukou commented Nov 25, 2018

Všemi velkými písmeny, např. WIDTH, se tradičně pojmenovávají konstanty – proměnné, které mají vždycky stejnou hodnotu.
Takové hodnoty není potřeba předávat funkcím jako argumenty. Použijte globální proměnnou (a jestli je nadefinovaná v jiném modulu, naimportujte si ji).

@JureckovaK JureckovaK self-assigned this Nov 25, 2018

@befeleme

This comment has been minimized.

Contributor

befeleme commented Dec 5, 2018

@befeleme befeleme closed this Dec 5, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment