Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Roboti s Power Down #232

Open
JureckovaK opened this issue May 7, 2019 · 1 comment

Comments

Projects
2 participants
@JureckovaK
Copy link
Contributor

commented May 7, 2019

Vyřešit, jak se tito roboti ve hře chovají.

Robot s Power Down:

  • na začátku kola vynuluje všechna zranění
  • robot nedostane žádné karty a ani žádné karty hrát nebude
  • efekty políček na něj stále platí
  • ostatní roboti můžou robota s Power Down posouvat
  • může být zasažen laser robota, tedy může i po vynulování získat během herního kola nová zranění

Když hráč zahlásí Power Down, projeví až v následujícím kole. Pokud robot během zbytku kola umře, může se na začátku nového kola rozhodnout, jestli pořád chce Power Down nebo ne.

Během rozdávání karet se hráč s Power Down může rozhodnout, jestli chce Power Down ponechat (třeba kvůli novým zraněním, které během předchozího kola s Power Down získal) nebo ne.

@JureckovaK JureckovaK added this to Todo in Projekt via automation May 7, 2019

@encukou

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented May 7, 2019

A ještě myslím že:

  • Robot s Power Down nestřílí
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.