Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vrácení neaktivních robotů #235

Open
befeleme opened this issue May 7, 2019 · 0 comments

Comments

Projects
1 participant
@befeleme
Copy link
Contributor

commented May 7, 2019

Všichni se zatím vrátí na své startovací koordináty a otočení na sever.
Mohli by být schopní se otočit (zvolit směr), a v případě, že víc robotů inicializuje se na stejné políčko, postaví se vedle sebe, místo aby si sedli na hlavu.

--
Jak otestovat, ze roboti se nevrátí na plochu, dokud opravdu neožijí? - Vyřešeno rozpadem funkce apply_all_effects na veřejnou a neveřejnou část.

@JureckovaK JureckovaK added this to Todo in Projekt May 9, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.