Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Ukázat kolik má kdo vybraných karet #416

Open
encukou opened this issue Nov 22, 2019 · 0 comments
Open

Ukázat kolik má kdo vybraných karet #416

encukou opened this issue Nov 22, 2019 · 0 comments

Comments

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Nov 22, 2019

Někdy je dobré vědět, jak jsou na tom protivníci. Člověk tak má zhruba přehled o tom, kolik má ještě času. A z toho, kdo vybere hned a kdo váhá, se dá usuzovat jaké jim přišly karty.

Třeba robot, který má vybrané karty v 1., 3. a 4. registru, by mohl vypadat takhle:
image

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant