Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
125 lines (105 sloc) 4.41 KB
//
// AEdit String Catalog
//
// Translated by: Flemming Sørensen
//
MSG_APPWND_TITLE=0 AEdit
MSG_APPWND_TITLE_NEW_FILE Ny fil
MSG_MENU_APPLICATION=100 Program
MSG_MENU_APPLICATION_QUIT Afslut
MSG_MENU_APPLICATION_ABOUT Om...
MSG_MENU_FILE=200 Filer
MSG_MENU_FILE_NEW Ny
MSG_MENU_FILE_OPEN Åbn
MSG_MENU_FILE_CLOSE Luk
MSG_MENU_FILE_SAVE Gem
MSG_MENU_FILE_SAVE_AS Gem som...
MSG_MENU_FILE_SAVE_ALL Gem alle
MSG_MENU_FILE_NEXT_FILE Næste fil
MSG_MENU_FILE_PREVIOUS_FILE Foregående fil
MSG_MENU_EDIT=300 Rediger
MSG_MENU_EDIT_CUT Klip
MSG_MENU_EDIT_COPY Kopier
MSG_MENU_EDIT_PASTE Sæt ind
MSG_MENU_EDIT_SELECT_ALL Marker alt
MSG_MENU_EDIT_UNDO Fortryd
MSG_MENU_EDIT_REDO Gentag
MSG_MENU_VIEW_VIEW=350 Vis
MSG_MENU_VIEW_TOOLBAR Værktøjslinje
MSG_MENU_VIEW_STATUSBAR Statusbar
MSG_MENU_VIEW_SETFONT Vælg skrifttyper...
MSG_MENU_VIEW_TABS Faneblade
MSG_MENU_VIEW_SHOW Vis
MSG_MENU_VIEW_HIDE Skjul
MSG_MENU_VIEW_AUTO Automatisk
MSG_MENU_FIND=400 Søg
MSG_MENU_FIND_FIND Find
MSG_MENU_FIND_REPLACE Erstat
MSG_MENU_FIND_GOTO_LINE Gå til linje...
MSG_MENU_FONT=500 Skrift
MSG_MENU_FONT_SIZE Størrelse
MSG_MENU_SETTINGS=600 Indstillinger
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_ON_CLOSE Gem indstillinger ved afslut
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_NOW Gem indstillinger nu
MSG_MENU_SETTINGS_RESET Fortryd ændringer
MSG_MENU_HELP=700 Hjælp
MSG_MENU_HELP_TABLE_OF_CONTENTS Indhold
MSG_MENU_HELP_HOMEPAGE AEdit hjemmeside
MSG_ABOUT_TITLE=800 Om...
MSG_ABOUT_TEXT \n\nTekst Editor for Pyro\nCopyright 2000-2003 Kristian Van Der Vliet\n\nAEdit er udgivet under GNU General\nPublic License. Se venligst filen COPYING,\ndistribueret med AEdit, eller http://www.gnu.org\nfor mere information.
MSG_ABOUT_CLOSE Luk
MSG_ABOUT_VERSION version:
MSG_ABOUT_LINE_1 En Teksteditor For Pyro
MSG_ABOUT_LINE_2 (C)2005 The Syllable team
MSG_ABOUT_LINE_3 w w w . p y r o - o s . o r g
MSG_ERROR_TITLE=900 AEdit
MSG_ERROR_CANT_SAVE Kunne ikke gemme filen
MSG_ERROR_CLOSE OK
MSG_FIND_TITLE=1000 Find
MSG_FIND_FIND_LABEL Find
MSG_FIND_CASE_SENSITIVE Forskel på store og små bogstaver
MSG_FIND_FIND _Find
MSG_FIND_FIND_NEXT Find _næste
MSG_FIND_CLOSE _Afslut
MSG_GOTO_TITLE=1100 Gå til linje
MSG_GOTO_GOTO Gå til linje
MSG_GOTO_CLOSE Afslut
MSG_GOTO_LINE Linje:
MSG_REPLACE_TITLE=1200 Erstat
MSG_REPLACE_LBLFIND Find
MSG_REPLACE_WITH Erstat med
MSG_REPLACE_CASE_SENSITIVE Forskel på store og små bogstaver
MSG_REPLACE_FIND Find
MSG_REPLACE_FIND_NEXT Find _næste
MSG_REPLACE_REPLACE _Erstat
MSG_REPLACE_CLOSE _Afslut
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_TITLE=1500 Gem fil?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_BODY Vil du gemme filen før du lukker den?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_YES _Ja
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_NO _Nej
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_CANCEL _Annuller
MSG_ALERT_SAVE_FILE_TITLE Fejl
MSG_ALERT_SAVE_FILE_BODY Kunne ikke gemme filen "%s".
MSG_ALERT_SAVE_FILE_OK _Ok
MSG_ALERT_QUIT_TITLE Afslut?
MSG_ALERT_QUIT_BODY Du har filer der ikke er gemte. Du vil miste indholdet hvis du afslutter.\nEr du sikker på at du vil afslutte?
MSG_ALERT_QUIT_YES _Ja
MSG_ALERT_QUIT_NO _Nej
MSG_ALERT_FILE_OPEN_TITLE Fejl
MSG_ALERT_FILE_OPEN_OK _OK
MSG_STATUSBAR_WELCOME=2000 Velkommen til AEdit!
MSG_STATUSBAR_CLOSED_FILE Filen "%s" er blevet lukket.
MSG_STATUSBAR_SAVED_FILE Filen "%s" er blevet gemt.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_SAVED Filen "%s" er blevet gemt og lukket.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_NOT_SAVED Filen "%s" er blevet lukket, men ikke gemt.
MSG_STATUSBAR_NEW_FILE_CREATED Filen "%s" er blevet oprettet.
MSG_STATUSBAR_FILE_LOADED_OK Filen "%s" er blevet åbnet.
MSG_STATUSBAR_FILE_UNABLE_TO_OPEN Kunne ikke åbne filen "%s".
MSG_STATUSBAR_SEARCH_FOUND Sætningen "%s" blev ikke fundet.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_1 Sætningen \"%s\" blev ikke fundet.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_2 Sætningen blev ikke fundet.
MSG_STATUSBAR_REPLACE_OK Sætningen "%s" er blevet erstattet med "%s".
MSG_STATUSBAR_REPLACE_NOT_OK Sætningen blev ikke erstattet.
MSG_BUFFER_UNTITLED=2100 Unavngivet-%d
MSG_BUFFER_CURSOR Række: %d Linje: %d
MSG_MIMETYPE_TEXT_PLAIN=10000 Alm. Tekst