Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
125 lines (105 sloc) 4.61 KB
//
// AEdit String Catalog
//
// Translated by: Kaj de Vos (Tige tank oan it Fryske KDE-team)
//
MSG_APPWND_TITLE=0 AEdit
MSG_APPWND_TITLE_NEW_FILE Nije triem
MSG_MENU_APPLICATION=100 Ta_passing
MSG_MENU_APPLICATION_QUIT O_fslúte
MSG_MENU_APPLICATION_ABOUT Ynfo _oer AEdit...
MSG_MENU_FILE=200 _Triem
MSG_MENU_FILE_NEW _Nij
MSG_MENU_FILE_OPEN _Iepenje...
MSG_MENU_FILE_CLOSE Close
MSG_MENU_FILE_SAVE Op_slaan
MSG_MENU_FILE_SAVE_AS Opslaan _as...
MSG_MENU_FILE_SAVE_ALL Save All
MSG_MENU_FILE_NEXT_FILE Next File
MSG_MENU_FILE_PREVIOUS_FILE Previous File
MSG_MENU_EDIT=300 Be_wurkje
MSG_MENU_EDIT_CUT Kni_ppe
MSG_MENU_EDIT_COPY _Kopieare
MSG_MENU_EDIT_PASTE P_lakken
MSG_MENU_EDIT_SELECT_ALL _Alles selektearje
MSG_MENU_EDIT_UNDO _Ungedien meitsje
MSG_MENU_EDIT_REDO Op '_e nij
MSG_MENU_VIEW_VIEW=350 View
MSG_MENU_VIEW_TOOLBAR Toolbar
MSG_MENU_VIEW_STATUSBAR Statusbar
MSG_MENU_VIEW_SETFONT Set font...
MSG_MENU_VIEW_TABS Tabs
MSG_MENU_VIEW_SHOW Show
MSG_MENU_VIEW_HIDE Hide
MSG_MENU_VIEW_AUTO Automatic
MSG_MENU_FIND=400 _Sykje
MSG_MENU_FIND_FIND _Sykje...
MSG_MENU_FIND_REPLACE _Ferfange...
MSG_MENU_FIND_GOTO_LINE _Gean nei rigel...
MSG_MENU_FONT=500 _Lettertype
MSG_MENU_FONT_SIZE _Grutte
MSG_MENU_SETTINGS=600 _Ynstellings
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_ON_CLOSE Ynstellings opslaan by ô_fslúte
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_NOW Ynstellings no op_slaan
MSG_MENU_SETTINGS_RESET Ynstellings _werom sette
MSG_MENU_HELP=700 _Help
MSG_MENU_HELP_TABLE_OF_CONTENTS _Hânboek...
MSG_MENU_HELP_HOMEPAGE AEdit _webskerm...
MSG_ABOUT_TITLE=800 Ynfo oer
MSG_ABOUT_TEXT \n\nTekstferwurker foar Pyro\nMakke troch Kristian Van Der Vliet, 2000-2003\n\nAEdit is ferspraat ûnder de betingsten fan\nde GNU General Public License. Sjoch it\ntriem COPYING by dit programma, of op\nhttp://www.gnu.org\nfoar mear ynformaasje.
MSG_ABOUT_CLOSE S_lúte
MSG_ABOUT_VERSION version:
MSG_ABOUT_LINE_1 A Text Editor for Pyro
MSG_ABOUT_LINE_2 (c) 2006 The Syllable Team
MSG_ABOUT_LINE_3 w w w . p y r o - o s . o r g
MSG_ERROR_TITLE=900 Opslaan
MSG_ERROR_CANT_SAVE Koe triem net bewarre.
MSG_ERROR_CLOSE S_lúte
MSG_FIND_TITLE=1000 Tekst sykje
MSG_FIND_FIND_LABEL Te finen tekst:
MSG_FIND_CASE_SENSITIVE H_aadletter gefoelich
MSG_FIND_FIND _Sykje fanôf boppe-oan
MSG_FIND_FIND_NEXT _Neikommende sykje
MSG_FIND_CLOSE S_lúte
MSG_GOTO_TITLE=1100 Gean nei rigel
MSG_GOTO_GOTO _Gean nei rigel
MSG_GOTO_CLOSE Ofbre_kke
MSG_GOTO_LINE Row:
MSG_REPLACE_TITLE=1200 Tekst ferfange
MSG_REPLACE_LBLFIND Te finen tekst:
MSG_REPLACE_WITH Ferfange troch:
MSG_REPLACE_CASE_SENSITIVE H_aadletter gefoelich
MSG_REPLACE_FIND _Sykje fanôf boppe-oan
MSG_REPLACE_FIND_NEXT _Neikommende sykje
MSG_REPLACE_REPLACE _Ferfange
MSG_REPLACE_CLOSE S_lúte
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_TITLE=1500 Save file?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_BODY Do you want to save the file before closing it?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_YES Save
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_NO Discard
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_CANCEL Cancel
MSG_ALERT_SAVE_FILE_TITLE Error
MSG_ALERT_SAVE_FILE_BODY Unable to save file "%s".
MSG_ALERT_SAVE_FILE_OK OK
MSG_ALERT_QUIT_TITLE Really quit?
MSG_ALERT_QUIT_BODY You have unsaved files. Data will be lost if you quit.\nAre you sure you want to quit?
MSG_ALERT_QUIT_YES Quit
MSG_ALERT_QUIT_NO Cancel
MSG_ALERT_FILE_OPEN_TITLE Error
MSG_ALERT_FILE_OPEN_OK OK
MSG_STATUSBAR_WELCOME=2000 Welcome to AEdit!
MSG_STATUSBAR_CLOSED_FILE File "%s" has been closed.
MSG_STATUSBAR_SAVED_FILE File "%s" has been saved.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_SAVED File "%s" has been closed and changes has been saved.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_NOT_SAVED File "%s" has been closed without saving changes.
MSG_STATUSBAR_NEW_FILE_CREATED New file "%s" has been created.
MSG_STATUSBAR_FILE_LOADED_OK File "%s" has been successfully opened.
MSG_STATUSBAR_FILE_UNABLE_TO_OPEN Unable to open file "%s".
MSG_STATUSBAR_SEARCH_FOUND Phrase "%s" was found.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_1 Phrase \"%s\" was not found.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_2 Phrase was not found.
MSG_STATUSBAR_REPLACE_OK Phrase "%s" has been replaced with "%s".
MSG_STATUSBAR_REPLACE_NOT_OK Phrase was not replaced.
MSG_BUFFER_UNTITLED=2100 Untitled - %d
MSG_BUFFER_CURSOR Column: %d Row: %d
MSG_MIMETYPE_TEXT_PLAIN=10000 Plain text files