Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
125 lines (105 sloc) 4.58 KB
//
// AEdit String Catalog
//
// Translated by: And3mD - antesenamon
//
MSG_APPWND_TITLE=0 AEdit
MSG_APPWND_TITLE_NEW_FILE Nowy plik
MSG_MENU_APPLICATION=100 Aplikacja
MSG_MENU_APPLICATION_QUIT Koniec
MSG_MENU_APPLICATION_ABOUT O programie...
MSG_MENU_FILE=200 Plik
MSG_MENU_FILE_NEW Nowy
MSG_MENU_FILE_OPEN Otwórz...
MSG_MENU_FILE_CLOSE Zamknij
MSG_MENU_FILE_SAVE Zapisz
MSG_MENU_FILE_SAVE_AS Zapisz jako...
MSG_MENU_FILE_SAVE_ALL Zapisz wszystkie
MSG_MENU_FILE_NEXT_FILE Następny plik
MSG_MENU_FILE_PREVIOUS_FILE Poprzedni plik
MSG_MENU_EDIT=300 Edycja
MSG_MENU_EDIT_CUT Wytnij
MSG_MENU_EDIT_COPY Kopiuj
MSG_MENU_EDIT_PASTE Wklej
MSG_MENU_EDIT_SELECT_ALL Zaznacz wszystko
MSG_MENU_EDIT_UNDO Cofnij
MSG_MENU_EDIT_REDO Redo
MSG_MENU_VIEW_VIEW=350 Widok
MSG_MENU_VIEW_TOOLBAR Pasek narzędzi
MSG_MENU_VIEW_STATUSBAR Pasek Stanu
MSG_MENU_VIEW_SETFONT Ustawienia Czcionki
MSG_MENU_VIEW_TABS Zakładki
MSG_MENU_VIEW_SHOW Pokaż
MSG_MENU_VIEW_HIDE Ukryj
MSG_MENU_VIEW_AUTO Automatycznie
MSG_MENU_FIND=400 Znajdź
MSG_MENU_FIND_FIND Znajdź
MSG_MENU_FIND_REPLACE Zamień
MSG_MENU_FIND_GOTO_LINE Idź do linii...
MSG_MENU_FONT=500 Font
MSG_MENU_FONT_SIZE Rozmiar
MSG_MENU_SETTINGS=600 Ustawienia
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_ON_CLOSE Zapisz ustawienia przy zamknięciu
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_NOW Zapisz ustawienia
MSG_MENU_SETTINGS_RESET Ustawienia domyślne
MSG_MENU_HELP=700 Pomoc
MSG_MENU_HELP_TABLE_OF_CONTENTS Table of Contents
MSG_MENU_HELP_HOMEPAGE Strona domowa AEdit
MSG_ABOUT_TITLE=800 O programie
MSG_ABOUT_TEXT \n\nEdytor tekstu dla Pyro\nCopyright 2000-2003 Kristian Van Der Vliet\n\nAEdit rozwijany jest na warunakach licencji GNU. Więcej informacji zobacz plik COPYING,\ndołączony do AEdit, lub stronę http://www.gnu.org\n
MSG_ABOUT_CLOSE Zamknij
MSG_ABOUT_VERSION wersja:
MSG_ABOUT_LINE_1 Edytor tekstu dla Pyro
MSG_ABOUT_LINE_2 (C)2005 The Syllable team
MSG_ABOUT_LINE_3 w w w . p y r o - o s . o r g
MSG_ERROR_TITLE=900 O AEdit
MSG_ERROR_CANT_SAVE Nie można zapisać pliku
MSG_ERROR_CLOSE O.K
MSG_FIND_TITLE=1000 Znajdź
MSG_FIND_FIND_LABEL Znajdź
MSG_FIND_CASE_SENSITIVE Uwzględniaj wielkość liter
MSG_FIND_FIND Znajdź
MSG_FIND_FIND_NEXT Znajdź _następne
MSG_FIND_CLOSE Zamknij
MSG_GOTO_TITLE=1100 Idź do linii
MSG_GOTO_GOTO Idź do linii
MSG_GOTO_CLOSE Zamknij
MSG_GOTO_LINE Rząd:
MSG_REPLACE_TITLE=1200 Zamień
MSG_REPLACE_LBLFIND Znajdź
MSG_REPLACE_WITH Zamień na
MSG_REPLACE_CASE_SENSITIVE Uwzględniaj wielkość liter
MSG_REPLACE_FIND Znajdź
MSG_REPLACE_FIND_NEXT Znajdź _następne
MSG_REPLACE_REPLACE Zamień
MSG_REPLACE_CLOSE Zamknij
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_TITLE=1500 Zapisać plik?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_BODY Czy chcesz zapisać zmiany przed zamknięciem pliku?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_YES Tak
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_NO Nie
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_CANCEL Anuluj
MSG_ALERT_SAVE_FILE_TITLE Błąd
MSG_ALERT_SAVE_FILE_BODY Nie można zapisać pliku "%s".
MSG_ALERT_SAVE_FILE_OK OK
MSG_ALERT_QUIT_TITLE Czy napewno zamknąć?
MSG_ALERT_QUIT_BODY Nie wszystkie zmiany zostały zapisane, zamknięcie aplikacji spowoduje ich utrate. \nCzy napewno chcesz zamknąć AEdit?
MSG_ALERT_QUIT_YES Tak
MSG_ALERT_QUIT_NO Nie
MSG_ALERT_FILE_OPEN_TITLE Błąd
MSG_ALERT_FILE_OPEN_OK OK
MSG_STATUSBAR_WELCOME=2000 Witaj w AEdit!
MSG_STATUSBAR_CLOSED_FILE Plik "%s" został zamknięty.
MSG_STATUSBAR_SAVED_FILE Plik "%s" został zapisany.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_SAVED Plik "%s" został zamknięty, a zmiany zapisane.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_NOT_SAVED Plik "%s" został zamknięty bez zapisywania zmian.
MSG_STATUSBAR_NEW_FILE_CREATED Utworzono nowy plik o nazwie "%s" .
MSG_STATUSBAR_FILE_LOADED_OK Plik "%s" został poprawnie wczytany.
MSG_STATUSBAR_FILE_UNABLE_TO_OPEN Nie można otworzyć pliku "%s".
MSG_STATUSBAR_SEARCH_FOUND Fraza "%s" została znaleziona.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_1 Fraza \"%s\" nie została znaleziona.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_2 Fraza nie została znaleziona.
MSG_STATUSBAR_REPLACE_OK Fraza "%s" została zamieniona na "%s".
MSG_STATUSBAR_REPLACE_NOT_OK Fraza nie została zamieniona.
MSG_BUFFER_UNTITLED=2100 Bez Nazwy-%d
MSG_BUFFER_CURSOR Kol: %d Wie: %d
MSG_MIMETYPE_TEXT_PLAIN=10000 Pliki tekstowe