Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
125 lines (105 sloc) 4.4 KB
//
// AEdit String Catalog
//
// Translated by: Henrik Isaksson - Jonas Jarvoll
//
MSG_APPWND_TITLE=0 AEdit
MSG_APPWND_TITLE_NEW_FILE Ny Fil
MSG_MENU_APPLICATION=100 Program
MSG_MENU_APPLICATION_QUIT Avsluta
MSG_MENU_APPLICATION_ABOUT Om
MSG_MENU_FILE=200 Fil
MSG_MENU_FILE_NEW Ny
MSG_MENU_FILE_OPEN Öppna...
MSG_MENU_FILE_CLOSE Stäng
MSG_MENU_FILE_SAVE Spara
MSG_MENU_FILE_SAVE_AS Spara som...
MSG_MENU_FILE_SAVE_ALL Spara alla
MSG_MENU_FILE_NEXT_FILE Nästa fil
MSG_MENU_FILE_PREVIOUS_FILE Föregående fil
MSG_MENU_EDIT=300 Redigera
MSG_MENU_EDIT_CUT Klipp ut
MSG_MENU_EDIT_COPY Kopiera
MSG_MENU_EDIT_PASTE Klistra in
MSG_MENU_EDIT_SELECT_ALL Välj alla
MSG_MENU_EDIT_UNDO Ångra
MSG_MENU_EDIT_REDO Återställ
MSG_MENU_VIEW_VIEW=350 Visa
MSG_MENU_VIEW_TOOLBAR Verktygsfält
MSG_MENU_VIEW_STATUSBAR Statusfält
MSG_MENU_VIEW_SETFONT Välj font...
MSG_MENU_VIEW_TABS Tabbar
MSG_MENU_VIEW_SHOW Visa
MSG_MENU_VIEW_HIDE Göm
MSG_MENU_VIEW_AUTO Automatisk
MSG_MENU_FIND=400 Sök
MSG_MENU_FIND_FIND Sök...
MSG_MENU_FIND_REPLACE Ersätt...
MSG_MENU_FIND_GOTO_LINE Gå till rad...
MSG_MENU_FONT=500 Font
MSG_MENU_FONT_SIZE Storlek
MSG_MENU_SETTINGS=600 Inställningar
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_ON_CLOSE Spara inställingar vid avslut
MSG_MENU_SETTINGS_SAVE_NOW Spara inställningar nu
MSG_MENU_SETTINGS_RESET Återställ inställningar
MSG_MENU_HELP=700 Hjälp
MSG_MENU_HELP_TABLE_OF_CONTENTS Innehåll
MSG_MENU_HELP_HOMEPAGE AEdit Hemsida
MSG_ABOUT_TITLE=800 Om
MSG_ABOUT_TEXT \n\nText Redigerare för Pyro\nCopyright 2000-2003 Kristian Van Der Vliet\n\nAEdit är släppt under GNU General\nPublic License. Se filen COPYING,\nsom följer med AEdit, eller http://www.gnu.org\nför mer information.
MSG_ABOUT_CLOSE Stäng
MSG_ABOUT_VERSION version:
MSG_ABOUT_LINE_1 En Texteditor För Pyro
MSG_ABOUT_LINE_2 (C) 2006 Syllable team
MSG_ABOUT_LINE_3 w w w . p y r o - o s . o r g
MSG_ERROR_TITLE=900 Om AEdit
MSG_ERROR_CANT_SAVE Kunde inte spara fil
MSG_ERROR_CLOSE O.K
MSG_FIND_TITLE=1000 Sök
MSG_FIND_FIND_LABEL Sök efter
MSG_FIND_CASE_SENSITIVE Lägeskänslig sökning
MSG_FIND_FIND _Sök
MSG_FIND_FIND_NEXT Sök _Nästa
MSG_FIND_CLOSE _Stäng
MSG_GOTO_TITLE=1100 Gå till rad
MSG_GOTO_GOTO Gå till rad
MSG_GOTO_CLOSE Stäng
MSG_GOTO_LINE Rad:
MSG_REPLACE_TITLE=1200 Ersätt
MSG_REPLACE_LBLFIND Sök efter
MSG_REPLACE_WITH och ersätt med
MSG_REPLACE_CASE_SENSITIVE Lägeskänslig sökning
MSG_REPLACE_FIND _Sök
MSG_REPLACE_FIND_NEXT Sök _Nästa
MSG_REPLACE_REPLACE _Ersätt
MSG_REPLACE_CLOSE _Stäng
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_TITLE=1500 Spara fil?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_BODY Vill du spara filen innan du stänger den?
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_YES Ja
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_NO Nej
MSG_ALERT_CLOSE_FILE_CANCEL Avbryt
MSG_ALERT_SAVE_FILE_TITLE Fel
MSG_ALERT_SAVE_FILE_BODY Kan ej spara filen "%s".
MSG_ALERT_SAVE_FILE_OK OK
MSG_ALERT_QUIT_TITLE Avsluta?
MSG_ALERT_QUIT_BODY Du har osparade filer. Ändringarna kommar att gå förlorade.\nÄr du säker att du vill avsluta?
MSG_ALERT_QUIT_YES Ja
MSG_ALERT_QUIT_NO Nej
MSG_ALERT_FILE_OPEN_TITLE Fel
MSG_ALERT_FILE_OPEN_OK OK
MSG_STATUSBAR_WELCOME=2000 Välkommen till AEdit!
MSG_STATUSBAR_CLOSED_FILE Filen "%s" har stängts.
MSG_STATUSBAR_SAVED_FILE Filen "%s" har blivit sparad.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_SAVED Filen "%s" har stängts och ändringarna har sparats.
MSG_STATUSBAR_FILE_CLOSED_AND_NOT_SAVED Filen "%s" har stängts men ändringarna har inte sparats.
MSG_STATUSBAR_NEW_FILE_CREATED Ny fil "%s" har blivit skapad.
MSG_STATUSBAR_FILE_LOADED_OK Filen "%s" har öppnats.
MSG_STATUSBAR_FILE_UNABLE_TO_OPEN Kan ej öppna filen "%s".
MSG_STATUSBAR_SEARCH_FOUND Frasen "%s" var funnen.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_1 Frasen \"%s\" var ej funnen.
MSG_STATUSBAR_SEARCH_NOT_FOUND_2 Frasen var ej funnen.
MSG_STATUSBAR_REPLACE_OK Frasen "%s" har blivit ersatt av "%s".
MSG_STATUSBAR_REPLACE_NOT_OK Frasen var ej ersatt.
MSG_BUFFER_UNTITLED=2100 Namnlös-%d
MSG_BUFFER_CURSOR Kol: %d Rad: %d
MSG_MIMETYPE_TEXT_PLAIN=10000 Text filer