Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
69 lines (57 sloc) 2.64 KB
//
// Calculator String Catalog
//
// Translated by: Dávid Horváth
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Calculator
MSG_MAINWND_MENU_FILE=100 Fájl
MSG_MAINWND_MENU_FILE_CLEARALL Összes törlése
MSG_MAINWND_MENU_FILE_EXIT Kilépés
MSG_MAINWND_MENU_BASE=200 Számrendszerek
MSG_MAINWND_MENU_BASE_BINARY Bin (2)
MSG_MAINWND_MENU_BASE_OCTAL Oct (8)
MSG_MAINWND_MENU_BASE_DECIMAL Dec (10)
MSG_MAINWND_MENU_BASE_HEXADECIMAL Hex (16)
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS=300 Állandók
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_PI Pí
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_E e
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_C Fénysebesség (c)
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_ELECTRON Elektron-töltés-méret
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_GRAV Gravitációs állandó (G)
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_PLANCK Planck féle állandó (h)
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_BOLTZMANN Boltzmann féle állandó
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_AVOGADRO Avogadro-szám
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_GAS Gáz-állandó(R)
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_MASSELECTRON Elektron-tömeg
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_MASSPROTON Proton-tömeg
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_MASSNEUTRON Neutron-tömeg
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_PERME Üres tér áteresztő képessége
MSG_MAINWND_MENU_CONSTANTS_PERMI Üres tér dielektromos állandója
MSG_MAINWND_MENU_WINDOWS=400 Ablakok
MSG_MAINWND_MENU_WINDOWS_PAPERROLL Számolócédula
MSG_MAINWND_MENU_WINDOWS_BASEN Számrendszerek szerinti megjelenítés
MSG_MAINWND_MENU_HELP=500 Súgó
MSG_MAINWND_MENU_HELP_ABOUT Névjegy
MSG_MAINWND_MENU_HELP_KEYBOARD Gyorsbillentyük
MSG_PAPERROLL_TITLE=1000 Calculator
MSG_PAPERROLL_CMENU_COPY Másolás
MSG_PAPERROLL_CMENU_CLEAR Törlés
MSG_PAPERROLL_CMENU_SAVE Mentés
MSG_BASENWND_TITLE=2000 Számrendszerek szerinti megjelenítés
MSG_BASENWND_BINARY Bin
MSG_BASENWND_OCTAL Oct
MSG_BASENWND_DECIMAL Dec
MSG_BASENWND_HEXADECIMAL Hex
MSG_BASENWND_BASE64 Base-64
MSG_BASENWND_ROMAN Roman
MSG_ABOUTWND_TITLE=3000 Az Calculator névjegye
MSG_ABOUTWND_TEXTONE Calculator V0.5 2004-02-07 Copyright (C) 2002-2004 Henrik Isaksson.
MSG_ABOUTWND_TEXTTWO Az Calculator a GNU General Public License védelme alatt áll.
MSG_KBDWND_TITLE=4000 Gyorsbillentyük
MSG_KBDWND_TEXTONE Gyorsbillentyük
MSG_KBDWND_TEXT09 Dec 0 - 9
MSG_KBDWND_TEXTAF Hex A - F
MSG_KBDWND_TEXTASMD Összeadás, kivonás, szorzás és osztás
MSG_KBDWND_TEXTENTER ENTER - Végeredmény
MSG_KBDWND_TEXTBACKSPACE BACKSPACE - Törlés egyenként
MSG_KBDWND_CLOSE Bezárás