Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (18 sloc) 673 Bytes
//
// CharMap String Catalog
//
// Translated by: Flemming H. Sørensen
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Tegnvælger
MSG_MAINWND_MENU_FILE=100 Program
MSG_MAINWND_MENU_FILE_CHOOSEFONT Vælg Skrifttype...
MSG_MAINWND_MENU_FILE_EXIT Afslut
MSG_MAINWND_MENU_HELP=200 Hjælp
MSG_MAINWND_MENU_HELP_HELP Hjælp
MSG_MAINWND_MENU_HELP_ABOUT Om...
MSG_HELPWND_TITLE=1000 Tegnvælger - Hjælp
MSG_HELPWND_TEXT Når du klikker på et tegn,\nbliver det kopieret til udklipsholderen
MSG_HELPWND_OK Ok
MSG_ABOUTWND_TITLE=2000 Om Tegnvælger
MSG_ABOUTWND_TEXT CharMap V1.1\nTegnvælger for Pyro.
MSG_ABOUTWND_OK Ok