Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
152 lines (129 sloc) 7.11 KB
//
// Contact String Catalog
//
// Translated by: Hristo Benev
//
MSG_MAINWND_TITLE=0 Контакт
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION=100 Приложения
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_QUIT Изход
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_HELP Помощ...
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_WEBSITE Сайт...
MSG_MAINWND_MENU_APPLICATION_ABOUT Относно...
MSG_MAINWND_MENU_CONTACTS=120 За контакти
MSG_MAINWND_MENU_CONTACTS_SAVE Запис
MSG_MAINWND_MENU_CONTACTS_NEWCONTACT Нов контакт
MSG_MAINWND_MENU_CONTACTS_DELCONTACT Изтрий контакт
MSG_MAINWND_TOOLBAR_NEW=140 Нов
MSG_MAINWND_TOOLBAR_DELETE Изтрий
MSG_MAINWND_TOOLBAR_SAVE Запиши
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCH=200 Търси
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHCONTACT Търси
MSG_MAINWND_CONTACT_SHOWCONTACT Покажи контакт
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_ALL=250 Всички
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_FIRSTNAME Име
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_MIDDLENAME Презиме
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_LASTNAME Фамилия
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_NICKNAME Прякор
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_COMPANY Фирма
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_ADDRESS Адрес
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_ZIP П.К.
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_CITY Град
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_STATE Провинция
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_COUNTRY Страна
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_PHONE Телефон
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_CELLPHONE Мобилен
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_FAX Факс
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_PAGER Пейджър
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_EMAIL Ел. поща
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_ICQ ICQ
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_MSN MSN
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_JABBER Jabber
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_YAHOO Yahoo
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_AOL AOL
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_SKYPE Skype
MSG_MAINWND_CONTACT_SEARCHTYPES_WEBSITE Уеб сайт
MSG_MAINWND_CATEGORY_NEWCATEGORY=300 Нова категория...
MSG_MAINWND_CATEGORY_CHOOSECATEGORY Избери категория...
MSG_MAINWND_CATEGORY_ALLCATEGORIES Всички категории
MSG_MAINWND_CATEGORY_FAMILY Семейство
MSG_MAINWND_CATEGORY_FRIENDS Приятели
MSG_MAINWND_CATEGORY_COLLEAGUES Колеги
MSG_MAINWND_CATEGORY_WORK Работа
MSG_MAINWND_CATEGORY_MAILINGLISTS Пощенски списъци
MSG_MAINWND_GENDER_SELECT=400 Избери пол
MSG_MAINWND_GENDER_MALE Мъжки
MSG_MAINWND_GENDER_FEMALE Женски
MSG_MAINWND_GENDER_DUOGENDER Хермафродит
MSG_MAINWND_GENDER_UNKNOWN Незивесно
MSG_MAINWND_NAME_TITLE=500 Име
MSG_MAINWND_NAME_FIRSTNAME Собствено име:
MSG_MAINWND_NAME_MIDDLENAME Презиме:
MSG_MAINWND_NAME_LASTNAME Фамилия:
MSG_MAINWND_NAME_NICKNAME Прякор:
MSG_MAINWND_NAME_COMPANY Фирма:
MSG_MAINWND_NAME_ADDRESS1 Адрес 1:
MSG_MAINWND_NAME_ADDRESS2 Адрес 2:
MSG_MAINWND_NAME_ADDRESS3 Адрес 3:
MSG_MAINWND_NAME_COUNTRY Страна:
MSG_MAINWND_NAME_PRIMARYADDRESS Основен адрес
MSG_MAINWND_NAME_SECONDARYADDRESS Допълнителен адрес
MSG_MAINWND_NAME_ZCS_SELECT=550 Избери...
MSG_MAINWND_NAME_ZCS_ZCS П.К. + Град + Провинция
MSG_MAINWND_NAME_ZCS_ZSC П.К. + Провинция + Град
MSG_MAINWND_NAME_ZCS_CZS Град + П.К. + Провинция
MSG_MAINWND_NAME_ZCS_CSZ Град + Провинция + П.К.
MSG_MAINWND_NAME_ZCS_SZC Провинция + П.К. + Град
MSG_MAINWND_NAME_ZCS_SCZ Провинция + Град + П.К.
MSG_MAINWND_INFO_TITLE=600 Инфо
MSG_MAINWND_INFO_LIST_TYPE Тип
MSG_MAINWND_INFO_LIST_WHERE Къде
MSG_MAINWND_INFO_LIST_DATA Данни
MSG_MAINWND_INFO_WHERE_HOME Домашен
MSG_MAINWND_INFO_WHERE_WORK Работа
MSG_MAINWND_INFO_WHERE_OTHER Други
MSG_MAINWND_INFO_DATA_DATA Данни:
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_CHOOSETYPE=650 Избери тип
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_NEWTYPE Нов тип...
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_PHONE Телефон
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_CELLPHONE Мобилен
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_FAX Факс
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_PAGER Пейджър
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_EMAIL Ел. поща
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_ICQ ICQ
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_MSN MSN
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_JABBER Jabber
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_YAHOO Yahoo
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_AOL AOL
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_SKYPE Skype
MSG_MAINWND_INFO_TYPE_WEBSITE Уеб сайт
MSG_MAINWND_NOTES_TITLE=700 Забележки
MSG_ABOUTALERT_TITLE=1000 Относно контакта
MSG_ABOUTALERT_VERSION Версия:
MSG_ABOUTALERT_AUTHOR Автор:
MSG_ABOUTALERT_DESC Описание:
MSG_ABOUTALERT_DESCTEXT Мениджър адреси/контакти.
MSG_ABOUTALERT_OK _Потвърди
MSG_DELCONTACTALERT_TITLE=1100 Контакт - Изтрий контакт
MSG_DELCONTACTALERT_TEXT Сигурни ли сте, че искате да изтриете избрания контакт
MSG_DELCONTACTALERT_YES _Да
MSG_DELCONTACTALERT_NO _Не
MSG_SAVECONTACTALERT_TITLE=1200 Контакт - Запиши контакт
MSG_SAVECONTACTALERT_TEXT Моля изберете адресна система (П.К+Град+Провинция).
MSG_SAVECONTACTALERT_OK _Потвърди
MSG_CLIPBOARDALERT_TITLE=1300 Контакт - Копиран в килпборда
MSG_CLIPBOARDALERT_TEXT Инфромацията за контакт:\n%s\n...беше копирана в клипборда.
MSG_CLIPBOARDALERT_OK _Потвърди
MSG_ADDINFOALERT_TITLE=1400 Контакт - Грешка
MSG_ADDINFOALERT_SELECTTYPE Моля изберете тип.
MSG_ADDINFOALERT_WRITEDATA Моля въведете данни.
MSG_ADDINFOALERT_WHERE Моля дефинирайте къде (Домашен, Работа, др.)
MSG_ADDINFOALERT_OK _Потвърди
MSG_CATEGORYALERT_TITLE=1500 Контакт - Грешка
MSG_CATEGORYALERT_TEXT Моля изберете категория.
MSG_CATEGORYALERT_OK _Потвърди
MSG_UNSAVEDALERT_TITLE=1600 Контакт - Незаписани промени
MSG_UNSAVEDALERT_TEXT Има незапидани промени.
MSG_UNSAVEDALERT_SAVE Запиши
MSG_UNSAVEDALERT_CONTINUE Продължи
MSG_UNSAVEDALERT_CANCEL Отказ
MSG_MIMETYPE_APPLICATION_X_CONTACT=10000 Адресна книга